בידיעתו מעשה בני אדם

           

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אין שם מקום להיסתר ממנו יתברך כי הכל גלוי לפניו ולכן אמר רבי יוחנן שיהי רצון שיהא מורא שמים כמורא בשר ודם.

  

עניין זה של ידיעת ה' מעשה בני האדם נספח אל האמונה בהשגחתו שאם אין אמונה

בידיעה כיצד יאמין בשכר ובעונש ואילו הפילוסוף התעלם מיסוד זה מכיוון שהוא כופה  

עליו את האמונה בשכר ובעונש.  ומכיוון שאין זה נושא עיקרי בהגותו שהוא היה עקבי

לשיטתו שכל ידיעת ה' הינה מצד מה שמוטל על האדם מלמטה כלפי מעלה. אע"פ שאין

אני אומר שהוא כפר חלילה ביסוד זה.  רק שלא ראה בו צורך להגותו כפי שאתה יכול

להיווכח מדבריו. מכיוון שארבעת הפעלים החיובים כלפיו יתעלה והם שהוא:יודע, יכול,

רוצה ועושה ראה בהם תארים חיוביים כלפיו שאותם יש לשלול מפני שהם גורעים

משלמותו. כגון מה שאמר לי שכיצד ניתן לומר עליו שהוא יתעלה "רוצה" ? שהרי האדם

רוצה מה שחסר לו ואם נייחס לקב"ה את הרצון משמע שהוא חסר ואם הוא חסר אזי הוא

אינו שלם. ואינני יודע מה גרם לו להרחיק עד כדי כך הפעולות האלה ממנו שהרי כולם

יכולות ואינם ציורים חיוביים כלפיו וגם הרמב"ם לא שלל אותם. רק שעלינו לדעת שאין

מחשבתו כמחשבתינו והוא יתעלה נמנע הנמנעות. שבודאי שהוא רוצה שנקיים את

המצוות האלה ואין הרצון הזה בו מפני שהוא חסר אלא שהרצון הזה הינו פועל יוצא

עלינו. וזה כפי שהגמרא אומרת שהקב"ה מניח תפילין ומתפלל, רוצה לומר שמפני שאנו

מצווין על אמונת הייחוד והקב"ה ייחד אותנו באמונה זאת, כך אנו מייחדים בליבנו

ובמעשינו סדר התפילה וסדר הנחת תפילין. ולפיכך הוא רוצה שנקיים את המצוות האלה

לטובתינו, כי בהם נזכה לייחדו ולאהבו ולשם כך יצר אותנו כדי לעובדו באמת. ואם ישאל

השואל אם כך מדוע לא נטה בליבנו את הרצון לעובדו מבלעדי ציווי וזירוז התורה על

כך ? תשובת שאלה זאת היא שכך חייבה חוכמתו. ומפני היסוד שנטה במציאות שהאדם

בחירי במעשיו. השקפת חז"ל והרמב"ם הינה עפ"י היסוד הזה שה' יודע מעשי כל בני

האדם אבל אין מחשבותו וידיעתו כמחשבתינו וידיעתינו. ואצל הפילוסוף לא תמצא אותו

כמעט מדבר בידיעת ה' אלא שהאדם יודע את ה' ואינו מתייחס כלל לידיעת ה' וחיוב השכר

והעונש על המעשים.
 
 
האדמו"ר הקדוש - ה"צמח צדק".


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים