קדמותו                                                          

 

 

 

     

  קדמות ה'

 

 

 

 

  

היסוד הרביעי הוא קדמוניותו של ה' - עובדה שנגזרת ממנה התחלתו הזמנית של העולם והיותו נברא ולא קדום.

הפילוסוף סובר שהיקום [=העולם] קדמון אף שלא ראה בכך עיקר באמונה. והנה, לכאורה אין בסברה שהעולם קדמון ולא חדש ונברא כל נזק ממשי בעצם האמונה בה', שהרי גם הרמב"ם שקבע כי איננו מקבלים השקפה זו, ניסה להוכיח שגם אם נקבל את השקפת אריסטו לגבי קדמות העולם, אין השקפה זאת מפילה את האמונה או פוגעת בחיובה של מציאות השם.

כדי שלא תהא טעות - איני אומר שצריך להאמין בכך, אלא רק זאת, שהאמונה בה' יתברך לא תינזק או ח"ו תיפול, גם אם נקבל סברה זו של אריסטו. עם-זאת, יש בסברה זאת משלילת היסוד בדבר חדשותו של העולם ומכאן בדבר קדמוניותו של ה', לפיכך עלינו להתרחק מאוד מהאמונה בסברה זו.

כשנשיאה השביעי של חב"ד הרב מנחם שניאורסון ע"ה התייחס לגיל העולם, הסביר שאין בממצאים המדעיים המודרניים כל סתירה לאמונה בבריאת העולם וחדשנותו, משום שייתכן כי אותם יצורים שברא הקב"ה והתגלו לנו כפי שנתגלו, נוצרו למעשה באופן שנוצרו מסיבות שה' בלבד יודע אותן. באשר לתהליכים שאופן התהוותם וצורתם מוכר לנו לפי מושגינו, הרב מנחם-מנדל שניאורסון אומר שייתכן כי תהליכים אלה היו שונים בראשית הבריאה מכפי שהם נראים לנו כיום. לפיכך, אמר, כל החישובים המדעיים של גיל העולם או לפחות מרביתם אינם מדויקים, אבל מכיוון שנושא זה אינו מהווה עיקר בדת ובאמונה, לא ארחיב בו.

עם-זאת, הוכחת קדמות הבורא קשה מאוד, וגם הרמב"ם לא טען שבידו להוכיח עניין זה. הרמב"ם טען רק זאת, שכנגד הסברה בדבר קדמותו של העולם, עומדת אמונת החידוש שבבריאתו, ואין כל ראיות לטובת סברה זו לעומת הסברה השנייה. מסיבה זו, אנחנו נקבל סברה זו בדבר בריאת העולם וחדשותו בעקבות דברי הנביאים והצדיקים, ונראה בה עיקר באמונה.

באשר לקדמות ה' יתברך, הרמב"ם אומר מפורשות שה"אחד" המתואר הוא קדמון ללא עוררין, וכל נמצא זולתו לא-קדמון ביחס אליו.

הראיות לכך מצויות לרוב בספרים, וכך לדוגמא נמצא כתוב "מעונה אלוהי קדם", המוכיח את נכונותו של היסוד הרביעי.

מכאן עלינו לחזור לקדמותו או חדשותו של העולם. היסוד הגדול של תורת משה רבנו הוא היותו של העולם מחודש - שה' יצרו ובראו לאחר ההיעדר המוחלט של כל נמצא.

השקפתו של כל המאמין בתורת משה רבנו ע"ה, צריכה אם-כן להיות זו: העולם בכללותו - כלומר כל נמצא פרט לה' יתעלה - ה' המציאו ויצרו לאחר ההיעדר המוחלט.

באותה עת של העדר מוחלט, ה' יתעלה היה המצוי היחיד, ולא היה דבר זולתו - לא מלאך ולא כוכב ולא מה שבתוך הכוכב, עד שה' המציא ויצר מן האין את כל הנמצאים, כפי שהיה בחפצו ורצונו. לפיכך - כדי שיסוד חידוש העולם יתבסס ויתפרסם - נצטווינו בקידושו של יום השבת. כאשר שובתים כל בני-האדם ביום אחד, יודעים הכל כי העולם נברא בשישה ימים ואינו קדמון. ואם ישאלו השואלים מה טעם הדבר, התשובה תהיה, "ששת ימים עשה ה'" - וזו אמונת החידוש.

 "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים