חיוב עבודתו

 

 

 

 

 

 

עבודת ה' וישוב העולם הינם תכלית מציאותינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

חיוב עבודת השם הוא אותו יסוד בעיקרי האמונה ויסודותיה, שכל הציבור התורני לפלגיו וכל מאמיני תורת משה מאוחד בקבלתו, ונכונים לכאורה דברי הפילוסוף, שאמר כי ההרשאה להשמיע סברות ופרשנויות שונות בעניינים שאינם מביאים למעשה מן המעשים, אפשרית רק לגבי אדם המקבל על עצמו את הבסיס המשותף - קיום עול תורה ומצוות.  

לפיכך, רוב בעלי הסברות והדעות השונות ביהדות, יש להם מקום בהגות היהודית כל-עוד הם מקבלים על עצמם את הבסיס ההלכתי המשותף של קבלת עול תורה ומצוות.

 

ברם, לא כל דעה וסברה של מי שמקבל את הבסיס והחובה לקיום עול תורה ומצוות, היא נכונה, ומכאן יוסבר מדוע אמרנו "לכאורה" בהתייחסותנו הקודמת לדעתו של הפילוסוף: מורה זה חיזק את דעתו באמרו חזור ואמור שהכול הולך אחרי המעשה.

 

באשר לנו ולפילוסוף, הרינו גורסים שהאמירה "מעשה" בהקשר זה, חלה אך ורק על קיום המצוות והעבודות שנתחייבנו בהן מן התורה. לפיכך, מבחינתנו גם חסידים וגם מקובלים וגם אלה הנקראים "מתנגדים" - כולם כאחד הינם עובדי ה' באמת, מאחר שקיבלו על עצמם לעבוד את השם בקיום התורה והמצוות. עם זאת, גם בדעות (שאינן מביאים למעשה מהמעשים ) תיתכן פסיקה בניגוד לסברתו של הפילוסוף, כגון מה שפסק האר"י שהעולמות שהמדרש מדבר עליהם שהיו קודם לעולם הזה, הינם עולמות רוחניים ולא גשמיים.

 

בעניין עבודתו, הוסיף הרמב"ם ואמר שה' יתעלה, ראוי שלא רק נעבדו ונקיים את מצוותיו, אלא גם נרוממו ונפרסם את גדולתו ומשמעותו, ולא נעשה כן  לכל נמצא שלמטה ממנו במציאות, ואפילו לגבי המלאכים והכוכבים, כיוון שאין להם לא שלטון ולא בחירה. אלה שייכים רק לרצונו יתעלה. אל לנו, אמר הרמב"ם, להופכם לכלים שיאפשרו לנו להגיע באמצעותם אל השם יתברך. עלינו לכוון את מחשבותינו רק אל השם יתברך ולהניח במחשבותינו את כל מה שזולתו.

 

היסוד החמישי הוא אפוא גם בבחינת אזהרה מפני כל נטייה לו גם תמימה לעבודה זרה, שרבים מדברי התורה באו להזהירנו מפניה.

 

 

 

 

 "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים