הנבואה

 

 

 

 

 

משה רבינו שהיה גדול הנביאים לא נשתבח אלא במידת הענוה 

 

 

 

 

 

 
  

בעניין הנבואה, הפילוסוף גורס כי הנביא אינו מנבא את העתיד לקרות אלא מתאר את הראוי להיות, ורומז בכך שמהותו של הנביא היא השגת ה': איש ישר בעל מידות נעלות המוציא מפיו דברי אלוקים חיים.  

בנוסף לכך, הפילוסוף אמר כי הנביא מוותר על השלימות המוסרית על-מנת להגיע לתכלית האלוקית, ואינני יודע מנין והיכן למד זאת, כיוון שלא תמצא דברים אלה לא אצל הרמב"ם ובוודאי שלא בדברי חז"ל. עם זאת, כיוון שאינני חושד בפילוסוף כי חשב שהנביא אינו מוסרי, אני סבור כי כוונתו היתה לומר שהנביא מוותר על השלימות המוסרית כיוון שהוא מתעלה מעליה.

 

אפשרות נוספת היא זו: דברים אלה של הפילוסוף, מכוונים נגד דבריו של הרמב"ם ב'שמונה פרקים', שיש מהנביאים שאינם שלמים במידותיהם, בעוד שהפילוסוף סבור כי נביא הוא זה שביטל את כל תשוקותיו הדמיוניות ומשאלות לבו, וכל תכליתו והוויתו מופנים אל ה'.

 

והנה, אם אמנם הפילוסוף התכוון לכך, הרי ניתן לכאורה למצוא אנשים רבים כגון אלה, שבכל-זאת אינם נביאים, בעוד שהפילוסוף טוען כי אדם כזה הוא נביא, במידה שנתמלאו לגביו גם התנאים האחרים ההופכים אדם מהשורה לנביא. במרכז דבריו בעניין זה, אומר הפילוסוף כי האדם משלים את עצמו עד היותו לנביא ללא כל עזר אלוקי, למעט התכונות המכשירות אותו לכך מטבע בריאתו.

 

הנה, גם הפילוסוף מסכים לכך שנדרשות לאדם תכונות מולדות ושלימות מסוימת כדי שיוכשר להיות נביא, אבל לדעתו האדם עצמו - הוא ורק הוא - מכשיר עצמו להיות נביא. בהתייחסו לדברי הרמב"ם בעניין זה, קבע הפילוסוף שרק כך אפשר להבינם לאמיתם, אולם דעת הרמב"ם שונה. הרמב"ם אמר מפורשות שמעלתו האמיתית של הנביא על שאר בני-האדם היא רבה; שאמיתותה ומהותה של הנבואה נובעות מהשפע המושפע מה' יתעלה ויתרומם ע"י השכל, הפועל תחילה על הכוח ההגיוני ובהמשך על הכוח המדמה. בסיכום, הרמב"ם אמר כי הנבואה עומדת ברומן של מעלות האדם; שהנבואה מהווה את תכלית השלימות שניתן לאדם להגיע אליה, ושמצב הנבואה הוא תכלית שלימותו של הכוח המדמה.

 

היכן תמצאו כאן את השלימות שהאדם מגיע אליה מעצמו כפי שגרס הפילוסוף? – נכון אמנם שאדם שלא יכשיר עצמו כראוי ומזגו אינו מתאים לנבואה, לא יגיע לנבואה מטבע-בריאתו, כפי שאמר גם הרמב"ם, אך בכל השאר, דומני שהפילוסוף טעה בהבנת הרמב"ם ומסתכן בהטעיית אחרים שכן האדם זקוק לעזר אלוהי לשם הגעתו להיות נביא. 

 

 

 

                                                             ----        "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים