פרשת השבוע
פרשת חיי שרה
חזרה

 

  

"מאורות  על   שולח לקט פירושים על הפרשה "וה' בירך את אברהם בכל" – גימטריא בן. ובפרי עץ חיים שער ערב יום הכיפורים מבואר שסוד שם "ב"ן" הוא מים מרים, ושם "אם" הוא זכה, מהפך כל תאוות רעות ומדות רעות, הוא מהפך אותם ונעשו לו סם חיים, זכאה מאן דמהפך טעמא מרירו למתיקו, וכל המחשבות רעות ומרירות כשעומד בניסיון והיא לא נטמאת אזי ונקתה מכל רע ונזרעה זרע, אור זרוע, עושה המצוות ולומד תורה במוחין וחיות גדול מעין עולם הבא (עפ"י מקור מיים חיים לפירוש הבעל שם טוב על התורה). ותכל להשקותו – היה צריך לומר "ויכל לשתות" – אפשר שחששה עליו לצד שהיה עיף בדרך, והפלגת השתיה תזיק. והיא, הצדקת, שיערה בדעתה שיעור שיספיק לשתיתו, ולא רצתה להוסיף לו לבל יסתכן.עוד יתבאר על דרך אומרם ז"ל בפסוק "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" וגו' – שצריך אדם להקדים לתת מזון לבהמתו ואחר כך את עצמו. ויש לך לדעת כי דוקא כשאין כאן סכנה או צער, אבל בסכנה או כשיש צער קודם יש לחוש לצערו ואחר כך לבהמתו. ולזה, כאשר שאל האיש "הגמיאיני מעט", הרגישה הצדקת כי צמא למים היה ומצטער היה – לזה אמרה לו "שתה". וכשנתנה לו שיעור ששיערה כי ודאי אין כאן חשש לצער הצמא, "ותכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאב" – כי בגדר זה שאינך מצטער, אותם צריך להקדים (עפ"י "אור החיים" הקדוש על הפרשה).

סיפור חסידי

הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ ז"ל אמר. החלות של שבת ויום טוב כשהן תופחות ועולות כדרך לחם חמץ ונראות יפות – הרי זה ע"י האשה ובעלת הבית, כי היא נקראת "לחם", כמו שכתוב "כי אם הלחם" (בראשית לט, ו) וכשהיא אינה בפנים זועפות גם החלות הן יפות, ולהפך בהפך. וזהו שכתב רש"י בפרשת "חיי שרה". "האהלה שרה אמו" – שנעשית רבקה דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת וכו' ברכה היתה מצויה בעיסה, ואין הפירוש שלשה מעט ונעשה הרבה, כי אברהם אבינו הלוא היה עשיר גדול ומה זה חשוב אצלו, אלא שהברכה היתה שנראו החלות יפות לעיניים (סיפורי חסידים, זוין).

עיקרי האמונה עפ"י הרמב"ם – העיקר התשיעי – נצחיות התורה

 

דעת הרמב"ם הינה שזו תורת משה לא תיבטל, ולא תבוא תורה מאת ה' זולתה, ולא יתוסף בה ולא יגרע ממנה לא בכתוב ולא בפירוש (רק שהמשיח עתיד לבאר גנזי תורה), אמר הכתוב לא תוסף ולא תגרע ממנו. כמו שנאמר בתורה "לא תבשל גדי בחלב אמו", מפי השמועה למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב, בין בשר בהמה בין בשר חיה, אבל בשר העוף מותר בחלב מן התורה. אם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב הרי זה גורע. ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה הרי זה מוסיף. אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזירה כדי שלא יטעו בו...אין זה מוסיף אלא עושה סייג לתורה.
ועוד אמר הרמב"ם כי קריאה זו של משה רבנו לנו לא קדמה כמותה לשום נברא ממי שידענוהו מאדם עד למשה, ולא באה אחריו קריאה כמותה לאף אחד מנביאנו, וכן יסוד הוא בתורתנו שלא תהיה זולתה לעולם, ולפיכך לפי השקפתנו לא הייתה שם תורה ולא תהיה זולת תורה אחת והיא תורת משה רבנו...כי הדבר השלם בתכלית האפשרית במינו, לא יתכן שימצא זולתו במינו כי אם פחות מאותה השלמות, או בהגזמה או בגרעון. ואמר שדבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרון לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם. ונאמר לא בשמים היא. הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. לפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות בין מישראל ויעשה אות ומופת ויאמר שה' שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה או לפרש במצווה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה. או שאמר שאותן המצוות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצוות לפי זמן היו. הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש נבואתו של משה ומיתתו בחנק על שהזיד לדבר בשם ה' אשר לא ציווהו. שהוא ברוך שמו ציווה למשה שהמצווה הזאת לנו ולבנינו עד עולם ולא איש אל ויכזב.

 

שאלות ותשובות.

 

שאלה.

האם מותר לאיש לתת צדקה בשיעור גבוה שלא על דעת אשתו ?
תשובה )מאת כב"ק הרב יעקב אריאל).

בעבר האשה לא התמצאה בענייני כספים וסמכה על הבעל. אך גם בזמן הגמרא יעצו חז``ל להתיעץ עם האישה בימינו השתנו הטבעים. נשים מבינות בענייני כספים לא פחות מגברים. הן מרגישות את עצמן שותפות מלאות, ובצדק, הן שותפות כיום בפרנסת המשפחה יותר מבעבר. בעל שיסתמך על הדין הפורמאלי של "מה שקנתה אישה קנה בעלה" ולא יתיעץ אתה בכל הוצאה יהרוס במו ידיו את חיי המשפחה. ומי שיעץ לו כך לא מבין מהי משפחה בימינו. משום שלום בית, שדוחה איסורי תורה, אין לשמוע לו! ולכן מן הראוי להתיעץ עם האישה לפני כל נתינה משמעותית, בפרט מכיון שנשים מרוויחות ישירות כסף לא דרך בעליהן מן הרצוי והראוי שכל סכום כסף משמעותי שיוצא ע``י המשפחה יהיה בידיעת שני הצדדים ע``מ למנוע אפילו תרעומת קלה באחד הצדדים

 

ליד שולחן השבת  - שיחה על פרשת חיי שרה (עפ"י ר' שעייה זצ"ל)

"חיי שרה" היא פרשת ערוב ימיו של אברהם אבינו, מיתתו וקבורתו. ערוב ימיו מתחיל עם מותה של אשתו. רק לאחר מותה אומר המדרש "ואברהם זקן בא בימים". ובצדק שואל המדרש "וכי לא היה אברהם זקן כבר לפני זה ?". אלא שהמדרש אומר דבר עמוק מאד מבחינה פסיכולוגית – ש"אין איש מת אלא לאשתו ואין אשה מתה אלא לבעלה"., משעה שמתה אשתו קפצה עליו זקנה.

את רובה של הסדרה תופסים שני עניינים מרכזיים.: רכישת מערת המכפלה לקבורת שרה והפרשה הארוכה המסופרת לפרטי פרטיה, של שידוך יצחק ורבקה. מענינת מאד הינה סיומה של הפרשה לאחר מות שרה לוקח אברהם אשה נוספת והיא "קטורה". אשה זו יולדת לו בנים ואברהם הולך לעולמו זקן ושבע ימים. ולאחר מכן "ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו". וכאן אנו עומדים תמהים. המשולש אברהם – יצחק חשמעאל הינה פרשה טרגית בחייו של אברהם. היו מגדולי ישראל שגינו במפורש את שרה אימנו על "עינויה" של הגר ושילוחו של ישמעאל מבית אביו אברהם אל המדבר. יש המספרים שכאשר בשנות ה 90 של המאה התשע עשרה הגיע השמועה על שהתורכים עומדים לגרש מהמושבות שבארץ ישראל יהודים שעלו מרוסיה ולא "התעתמנו", בכה ר' שמואל מוהליבר רבה של ביאליסטוק, מחשובי הרבנים בדור וממנהיגי תנועת חיבת ציון, ואמר שבגלל "גרש האמה הזאת ואת בנה", נגזר שבן האמה (התורכים כמוסלמים – כונו ישמעאלים בפי היהודים) יגרש עתה בני שרה מארצנו.

יש סיפורים נפלאים , שאברהם אבינו, שלא מדעת שרה אשתו אשר רצתה להרחיק את צרתה הגר, הלך פעמיים לאותו מדבר לבקר את ישמעאל בנו המודח, לראות מה שלומו ומה אירע לו. המדרש אומר שאותה "קטורה" שנשא אברהם איננה אלא הגר עצמה, אשר הוחזרה לאברהם לאחר מותה של שרה. הפגישה בין יצחק ובין רבקה., שהובאה אליו , אירעה ב"באר לחי רואי", והרי זהו המקום בו היתה הגר כשברחה מפני שרה. מדוע הגיע יצחק ל"באר לחי רואי" ? המדרש אומר, שלאחר מות אמו שרה הלך יצחק להחזיר את אמו חורגתו הגר לאביו.

.מאמר אגדתי רב משמעות, מתייחס לשלושת נשיו של אברהם אבינו. שרה היתה מבנות שם, הגר (המצרית) – מבנות חם, קטורה (שמדרש זה איננו מזהה אותה עם הגר) – מבנות יפת. ללמדנו (או לרמוז לנו) שמאברהם אבינו יוצאת – או עתידה לצאת – השראה לכל גזעי האנושות.

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים