פרשת השבוע
פרשת וארא
חזרה
 

פרשת "וארא" שיחת הרב"י לפרשה

בסוף הפרשה הקודמת מסופר על שאלת משה רבינו להקב"ה:"למה הרעות לעם הזה וגו'"???

שאלתו הרועמת של משה הייתה:כיצד יתכן שמשליחותו של הקב"ה ע"י משה ואודות גאולת מצרים יצא עניין של "הרעות"???

והרי השליחות הייתה בעניין של גאולת מצרים, גאולה שכולה טוב, ע"י שליח- משה רבינו שעליו נאמר:"ןתרא כי טוב הוא", כולו טוב, כבר משנולד היה רק טוב; והמשלח הרי הוא הקב"ה "בכבודו ובעצמו", שהוא הרי ודאי כולו טוב וחסד. משום כך מתעוררת השאלה, כיוון שגם השליחות , גם המשלח, גם השליח כולם טוב כיצד יתכן שיצא מזה עניין רע של הרעות ???(הכוונה שפרעה בראשית השליחות הכביד עולו על בני ישראל בעניין התבן שדרש מהם ללקטו).

ועל כך בא המענה מהקב"ה:"ויאמר אליו אני ה', וארא אל אברהם וגו' ושמי ה' לא נודעתי להם". הקב"ה עונה למשה שאברהם יצחק ויעקב עברו ניסיונות רבים ואף עפ"י כן לא הקשו קושיות,"חבל על דאבדין ולא משתכחין".

ההבדל בין האבות למשה רבינו הוא"מדריגת משה רבינו הייתה מדרגת חכמה שלכן נתנה על ידו התורה שהיא חכמתו של הקב"ה; ואילו בחינתם של האבות ביחס למשה הוא מידות.

לפי זה שהאבות היה עיקר עניינם מידות, ומשה רבינו חכמה, יובן הטעם מדוע משה רבינו, שהיה למעלה ממדרגת האבות שאל "למה הרעות" ??? והאבות לא שאלו שאלות.

והסיבה שבעטיה שאל משה רבינו את השאלה הינה שהיה למעלה ממדרגת האבות כי טבע השכל הוא לרצות להבין כל דבר, ודבר שאין לו טעם ושכל, מפריע לו בהמשך עבודתו.

על זה באה התשובה מהקב"ה לפני מתן תורה היה גילוי שם אלוקים ולא שם ה'. וזה אמר הקב"ה למשה רבינו, שעתה, כשנמצאים בעת הגאולה, הרי אפילו מי שעיקר עניינו הינה החכמה והשכל, צריך שיתכללו בו טבע המידות, ועליו לחדול משאלות.

ההוראה לכלל ישראל

הרי מצויים כל מיני סוגים בישראל, מ"ראשיכם שבטיכם" עד "חוטב עציך ושואב מימיך". נדרשים אפוא ה"עליונים", בעלי המדרגה הגבוהים "ראשיכם שבטיכם". ש"ירדו למטה" לעסוק עם יהודים אחרים, אפילו עם אלו שהם "חוטב עציך ושואב מימיך"; ומ"התחתונים", בעלי מדרגה הנחותים דורשים, ש"יעלו למעלה" שילמדו תורה, לא רק תורה הנגלית, אלא גם פנימיות התורה.

והנהגה זו (חיבור מוחין ומידות) מביאה את הגאולה. עניין הנ"ל קשור גם עם ראש חודש שבט. בעשתי עשר חודש באחד לחודש הואיל משה ביאר את התורה הזאת, ומבארים חז"ל שביום זה תרגם משה רבינו את התורה לשבעים לשון.

 

        


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים