פרשת השבוע
פרשת משפטים
חזרה
 

פרשת משפטים

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ומדייקים רז"ל בתיבת "לפניהם" ולמדים מימנה כמה דברים:

א)על המשפטים להיות "לפניהם" ולא לפני עובדי כוכבים. כל סכסוך בין יהודים צריך לבוא "לפניהם" לפני דייני ישראל, הפוסקים עפ"י דיני התורה, ולא לפני שופטים שאינם יהודים, אפילו במקרים ש"דיניהם כדיני ישראל", שחוקיהם דומים לדיני התורה.

ב) "לפניהם" שהלימוד עם התלמיד יהיה באופן של "להראות לו פנים":לבאר את ההלכה הנלמדת בטעמה, עד שהיא תיקלט אצל התלמיד, ולא לומר לו:כך הוא הדין והטעם, עליך לחפש ולהבין בעצמך.

ג)אדמו"ר הזקן מפרש:"אשר תשים לפניהם" "לפנימיותם", שתומשך בחינת ה"דעת" של אלוקות בפנימיותם של ישראל, ב"סתים" שבנשמה.

דובר כמה פעמים, שפירושים שונים שנתנו לתיבה בתורה יש להם קשר ביניהם. וצריך להבין מהו הקשר בין שלושת הפירושים שבתיבת "לפניהם".

גם צריך להבין, מדוע מצוה התורה שיהיה "לפניהם" דוקא במשפטים, שה"משפטים" צריכים להיות "לפניהם". כידוע חלוקות מצוות התורה לשלושה סוגים:חוקים, עדות ומשפטים. חוקים הם המצוות שאין להם כל הסבר בשכל, מקיימים אותם רק משום שכך ציווה הקב"ה - ,חוקה חקקתי גזירה גזרתי", עדות הם המצוות שיש להם מקום בשכל ואפשר להבינם בשכל; משפטים הם סוג המצוות שהשכל האנושי בעצמו מבין שצריך לקיימם.

 

 

רצון העליון הוא, שהמצוות יקיפו את קומתו השלימה של האדם, כל חלקי וכוחות האדם. לא רק כוח המעשה וכוח הדיבור שלו, כי אם גם את כוח המחשבה, ואפילו מדותיו ושכלו עד לכוחות המקיפים של רצון ותענוג על כולם להיות חדורים מהמצוות.

כלומר, לא רק אותן המצוות שהן כלליות התלויות בעצם ברגש הלב ובהבנה שבמוח כמו מצוות אהבה ויראה, מצות האמנה וידיעת אלוקות, וכדומה אלא גם כל המצוות הפרטיות, אפילו מצוות התלויות במעשה, צריכים להקיף את כל מציאות האדם, עד לכוחות הנפש העמוקים ביותר, וביחוד כח התענוג, שכן קיום המצוות, כל מצווה שהיא, הרי צריכה להיות בשמחה ובטוב לבב, ונאמר:כל חלב לה'.

לפי זה נמצא שבכדי לקיים את החוקים כראוי, יש צורך ב"לפניהם לפנימיותם", לעורר את פנימיות הנשמה, שבכוחה להביא לידי כך שהחוקים יתקבלו היטב גם על כוחות הנפש הגלויים כמו שכל ומדות וכיו"ב. ללא פנימיות הנשמה, אין האדם מסוגל לפעול בעצמו שלא יבוא לידי הרהור, אף שמקיים בפועל את החוקים מתוך קבלת עול, ברם ע"י התעוררות פנימיות הנשמה, הוא מקבל טעם ותענוג גם בעניין שהוא נעלה מטעם ודעת, כפירוש השני של "לפניהם" "להראות לו פנים", שהלכות התורה נקלטות במוחו וליבו.

 

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים