פרשת השבוע
פרשת ויקהל
חזרה
 

      פרשת "ויקהל" "פיקודי"

עפ"י הבעש"ט הקדוש

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ליום השבת.

המשנה במסכת שבת אומרת "מטלטלין נר חדש ...ר' שמעון אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבת:"...ופירש הבעש"ט והוא נשמת אדם הקרויה נר שנאמר "נר ה' נשמת אדם" וחכמינו ז"ל דרשו כי בשבת יוצאין כל הנשמות מגיהנום חוץ ממחללי שבת, ובזה יובן מה שאומרת המשנה "מטלטלין נר חדש", רוצה לומר נשמה הקרוייה נר שלא נתלכלכה בצואת עוונותיו מטלטלין ומוציאין אותה מגיהנום בשבת, אבל לא ישן שנתיישן בעוונותיו, "ר' שמעון אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מנר הדולק בשבת", כלומר זה שמחלל שבת (ולא שב כשיכול היה לשוב) דולקת נשמתו בגיהנום מידה כנגד מידה.

אלה פקודי המשכן וגו'.

והנה זה היה עניין בניין המשכן, שהיה צריך בצלאל לידע צירוף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ(ברכות דף נ"ה עמוד א'), כי בנין המשכן היה, שהיו מעתיקים פה במשכן הזה, משכן ובניין כל העולמות, כמעתיק כתב מכתב, שמעתיק אות באות, כך היו מעתיקים מקדש העליון במשכן הזה, על כן נעשה המשכן בחכמה, בתבונה ובדעת, כמו בנין העולם, שנאמר בו (משלי ג') ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו וכו'. ויש מלאכה שהיתה נעשית במעשה, ויש ע"י מחשבה, כמו שכתוב בפרשת תשא ולחשוב מחשבות, והמנורה הוא סוד נעלה, ולא היה יכול אפילו משה רבינו עליו השלום לעשותה, כמו שכתב ספר הקנה פרש לי מעשה המנורה שלימה ומוקשה, וכל זה היה להראות לעם בני ישראל, כי כמו שיכולין להעתיק מקודש העליון וכל צירופי השמות, במשכן הזה שהוא מדברים דוממים וגשמיים עצים ואבנים זהב וכסף ונחושת, כל שכן האדם שהוא עיקר משכן ה' כמו שכתוב "כי היכל ה' המה" וכמו שכתוב "ויטוש משכן שילה אוהל שיכן באדם"(תהילים ע"ח) וכמו שכתוב (מלאכים א' ח') לא בחרתי בעיר וכו' אבחר בדויד,

כל שכן שיוכל האדם לעשות עצמו מרכבה לקדושה העליונה, להעתיק בעצמו ובאיבריו כל העולמות וצירופי שמות רוחניות העליונה, וכל זה היה רק ללמד דעת לבני ישראל, וזהו שכתוב "ועשו לי מקדש", פי' אינו אומר לעשות לי בית להיות מקודש, אלא ועשו לי תיכף המקדש העליון יעתיקו הם, כי שכנתי בתוכם.

 

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים