פרשת השבוע
פרשת אחרי מות
חזרה
 

          פרשת "אחרי מות קדושים"

                        1 –

 

השאלה על פרשת "אחרי מות".

 

הפסוק בתחילת הפרשה "אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני ה' וימותו", אינו מובן מה מוסיפה תיבת "וימותו", על הנכתב קודם "אחרי מות שני בני אהרון" ???

 

גם צריך להבין, כיצד יתכן שנדב ואביהוא יגיעו לידי חטא ???

שהרי חז"ל אומרים שאמר לו משה לאהרון שנדב ואביהוא גדולים ממני וממך.

 

 

תשובת השאלה:

 

תורת החסידות מבארת (ועיין גם באור החיים הקדוש), שהחטא של בני אהרון לא היה חטא כפשוטו חס ושלום;  חטאם התבטא בכך שנתנו שדבקותם העצומה בהקב"ה תביאם לידי כלות הנפש. זהו פירוש "בקורבתם לפני ה'(עד ש) וימותו". וזה נחשב לחטא, כי אף שהאדם צריך לרצות ולעשות שעבודתו תהיה באופן שיבוא להתפשטות הגשמיות(ראה שו"ע אדמו"ר הזקן ר"ס צח), הרי יחד עם זה נדרש ממנו, שבעת שהוא עומד בכלות הנפש, "רצוא"(מצב נפשי של נרדפה לדעת את ה' בפועל ובממשות), יעורר בקרבו את ה"שוב", לשוב ולעסוק בעבודה של נשמה בגוף ודווקא בעולם הזה, כמאמר רז"ל "על כורחך אתה חי", ולהשלים את הכוונה העליונה של "דירה בתחתונים" – לא לצאת מהעולם, אלא לעשות מהעולם עצמו דירה להקב"ה, וכיוון שאצל נדב ואביהוא היה "רצוא" ללא שיהיה אחר כך "שוב", נחשב הדבר לחטא. ולכן חוזר ושונה הפסוק פעם נוספת – "וימותו", זהו ביאור מדוע בא "מות שני בני אהרון"; חטאם התבטא בכך ש"בקורבתם לפני ה' – וימותו".

 

                                    2

 

דבר דומה יש בכניסת הכהן הגדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים. בכדי שהכניסה אל הקודש תהיה כראוי ואז היא מביאה ל"יציאה בשלום" – הרי זה תלוי בנשי בני ישראל.

פירוש שגם כאשר הבעל נמצא "לפני ולפנים", גם אז יש התאמה בין "ביתו" לדרגתו שלו, ועוד יותר:

 

זכותן ותפקידן של נשי ישראל היא להשפיע על בעליהן ובניהן, שלגביהם תהיה הכניסה אל הקודש קשורה עם היציאה מהקודש.

 

 

בזכות מה זוכות נשות בני ישראל לחיי העולם הבא ??? ו...תפקידן של נשות בני ישראל

 

נשי ישראל אין להם לחשוש, שאם הבעל יאריך בתפילתו בשעה או יותר, או אם ימשיך בלימודו בשעה או יותר, יחסר בעניינים הגשמיים; כן אין מקום לדרגה, שאם יחנכו את הילדים ללמוד תורה יום שלם, תחסר אחר כך בהסתדרות שלהם (ענייני פרנסת הילדים) וכו' – אלא אדרבה, עליהם להסביר לבעליהן ולבניהן, שדווקא ע"י הוספה בתורה ומצוות, בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו, יתווסף בונתתי גשמכם בעיתם וגו'(משיחת יא ניסן תשכ"ב של הו"ק מורנו ורבינו האדמו"ר מלוובאוויטש).

 

ולהעיר שבזכות מעשים אלה זוכות נשות בני ישראל לחיי העולם הבא(כדברי הגמרא).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים