פרשת השבוע
פרשת נשא
חזרה

פרשת נשא החידוש שבמתן תורה, הנבואה בישראל ונבואת משה

מקור 1 - מה נתחדש במתן תורה שהרי כבר לפני מתן תורה קיימו האבות המצוות ?

כמדובר כמה פעמים, החידוש של מתן תורה על קיום המצוות שלפני מתן תורה:המצוות שהאדם מקיים לאחר מתן תורה פועלות זיכוך בדברים הגשמיים (שבהם נעשים המצוות), שהם עצמם מתקדשים. אדרבה, תכלית כל העילויים היא העבודה בגוף דוקא. דווקא ע"י הגוף אפשר להשיג עצמותו ית' באופן שלא ניתן להשיג ע"י נשמה בלי גוף(שיחת הרבי לחג השבועות תש"כ).

מקור 2 - ראיה לדבר גם מדברי הרבי חיים מוולוז'ין.

אמנם בדבר אחד, יתרון גדול לאדם מהמלאכים, והוא העלאת והתקשרות העולמות והכוחות והאורות אחד בחברו, אשר אין זה בכוח שום מלאך.

ורק האדם הוא המעלה והמקשר ומיחד את העולמות והאורות בכוח מעשיו(פרק י).

וכאשר קיים כל המצוות בשלמות, בכל פרטיהם ודקדוקיהם בעיקר המעשה, הרי תיקן כל העולמות והסדרים העליונים, ונעשה כולו בכל כוחותיו ואבריו מרכבה להם.....וכשם שכל גופו של האדם מזדכך ע"י עסק התורה והמצוות, כך העולמות כולם, הם מזדככים ומתטהרים ומתעלים(נפש החיים, פרק כא).

מקור 3 - בכתוב: ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו (נשא, פסוק פט).

מקור 4 - פירוש רש"י:מדבר כמו מתדבר, כבודו של מעלה לומר כן, מדבר בינו לבין עצמו ומשה שומע מאליו. וידבר אליו למעט את אהרון מן הדברות. וישמע את הקול יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול שנדבר עמו בסיני, וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל.

הקושיות על רש"י:

א. מדוע הוא הופך את הסברו ומתחיל להסביר את הסיפא לפני הרישא ?

ב. מדוע מעלה רש"י את האפשרות שהקול הינו קול נמוך ?

ג. מדוע רש"י סובר שכשהקול היה מגיע לפתח היה נפסק ?

ד. מדוע רש"י מתייחס גם לתיבת "וישמע את הקול" הרי לכאורה לא בא לבאר אלא תיבת ה"קול".

מקור 5 - דברי הרב"י והסברו מדוע הקול היה נפסק ?

א. אילו היה קולו ודיבורו של הקב"ה נמשך בעולם (בקביעות ובמידות) גם מחוץ לאוהל מועד, הרי אז היה נעשה העולם כולו בבחינת אוהל מועד, ולא היה מקום ואפשרות לבחירה חופשית.

ב. ועוד:נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים דוקא.

מקור 6 - ההוראה לכל אחד ואחד

שאל יאמר האדם די לי בעבודתי ב"אוהל מועד" באוהלה של תורה להתייחד שם עם קולו של הקב"ה, ומה לי ולכל הנעשה מחוץ לאוהל זה ?

כי עיקר עבודתו של האדם אינה בתוך "אוהל מועד" עצמו. כי אם לומר לכל העולם כולו מה ששמע באוהל מועד ולעשות את כל העולם כולו דירה ומשכן לו יתברך.

מקור 7 - פירושים נוספים על הפסוק

א. אור החיים

הקול מדבר אליו לפי מה שכתבנו במקומות אחרים כי דיבור היוצא מה', היה נוצר ממנו מלאך, והוא המדבר לנביא. ועל פי זה ישבתי כל תיבת לאמור האמור בדיבורי ה'.

הקול מדבר אליו פירוש:קולו של הקדוש ברוך הוא מדבר לו, והגם שהתיבה דגושה, כמו מתדבר לצד שהקול הוא עצמו הדיבור, יוצדק לאמור כסדר זה, והמשכיל יבין.

ב. משך חכמה ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק.

הנה מבואר, שהדיבור מעל הכפורת היה מתייחד אל משה בזכותן של ישראל, וכמו בריש מכילתא צא ואמור להם שבזכותם הוא מדבר עמי, שכל ל"ח שנה שהיה כועס על ידי לא היה מדבר עמו, דאחרי זה דיבר אליו בהעלותך את הנרות על ההדלקה, ולכן אמרו בפ"ב דיומא, דההדלקה לאו עבודה הוי וכשרה בזר, שבזכות העבודה השכינה שורה בישראל והדיבור היה מעל הכפורת טרם ההדלקה, וזה להראות שאין בהדלקה עצמה חשיבות עבודה שלא לאורה הוא צריך, ועיין רמב"ם פ"ט מביאת המקדש הלכה ז'(הדלקת הנרות כשירה בזרים. לפיכך אם הטיב כהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר לזר להדליקן).

ג. ספורנו

כי כל פועל ה' למענהו, ובהשכילו את עצמו, בזה ידע וייטב לזולתו ותיראה הפעולה במתפעל כפי הכנתו, ובזה פירוש אופן כל דיבור האמור בתורה באומרו "וידבר ה'".

מקור 8 - רמב"ם על הנבואה

א. והוא לדעת שזה המין האנושי יש שימצאו בו אישים בעלי כשרונות מפותחים מאד ושלמות גדולה, ותתכונן נפשם עד שמקבלת צורת השכל. ויתחבר אותו השכל האנושי בשכל הפועל, ויאצל להם ממנו אצילות שפע, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה וזה עניינה(ההקדמה לפרק חלק).

ב. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גיבור במדותיו (פרקי אבות, האמת והשלום אהבו), ולא יהא יצרו מתגבר עליו בשום דבר שבעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד והוא בעל דעה רחבה עד מאד. אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו שלם בגופו כשיכנס לפרדס וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים (כוונתו למעשה מרכבה ולמעשה בראשית) ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג והוא מתקדש והולך ומזרז עצמו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכבא להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גודלו מיד רוח הקודש שורה עליו.(ספר המדע, הלכות יסודי התורה פרק שביעי).

ג. לפי שאותו שפע עצמו אשר שפע על הכח המדמה והביאו לידי שלמות עד שהושג

מפעולותיו שמודיע את מה שיהיה, ומשיגם כאילו הם דברים שחשו אותם החושים

והגיעו אל המדמה הזה מצד החושים, הוא גם מביא לידי שלמות פעולת הכח ההגיוני

עד שיהא מפעולותיו שידע דברים אמיתיים במציאות, ותהיה לו השגה זו כאילו

השיגם ע"י הקדמות עיוניות, זהו האמת אשר ראוי לסבור אותו מי שמעדיף להיות

כנה עם עצמו, לפי שכל הדברים מעידים זה על זה ומוכיחים זה את זה, וזה ראוי

להיות בכח ההגיוני עוד יותר, כי אמיתת שפע השכל הפועל אינה אלא עליו(מורה

נבוכים חלק שני פרק שלושים ושמונה)

 

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים