פרשת השבוע
פרשת במדבר
חזרה

פרשת במדבר

מבוא וטעם לקריאת הפרשה לפני חג השבועות.

פרשת במדבר קוראים לעולם לפני שבועות. הטעם לכך, הוא כדי להפסיק בין התוכחה שבפרשת בחוקותי לבין מתן תורה. אבל מאחר, שכל ענייני התורה הם בדיוק הכרח לומר, שהקריאה לפני שבועות בפרשת במדבר הינה גם מפני שהעניינים הנידונים

בפרשה זו מהווים הכנה לקבלת התורה.

פרשת במדבר עוסקת בעיקר במניין בני ישראל, שבגללו וכן המניין שבפרשת פנחס נקרא כל הספר בשם חומש הפיקודים.

מדוע הקב"ה ציווה למנות את בני ישראל.

בטעם הדבר שהקב"ה ציווה למנות את בני ישראל, נאמר במדרש:"נמשלו ישראל כערימה של חיטים, מה החיטים הללו נכנסות לאוצר במניין כך אמר הקב"ה שיהיו ישראל נמנים בכל שעה". אבל אינו מובן שכן הקב"ה יודע את מספרם של בני ישראל ולשם מה ציווה למנותם ?

כתוב על כך בשל"ה, והדבר מבואר בחסידות, שבכך שמנו את בני ישראל, נעשו "דבר שבמניין", ו"דבר שבמניין אינו בטל". זאת כדי שבני ישראל לא יתבטלו חס ושלום בין אומות העולם.

הטעם השווה בין מנין בני ישראל לספירת העומר

מהותו של מניין שכולם שווים:הגדול אינו פחות מאחד. וזהו הצד השווה בין מניין בני ישראל לספירת העומר:במניין בני ישראל נמנה כל אחד מישראל ללא הבדל בין שינוי הדרגות שבין איש לרעהו, במספר אחד, גם בספירת העומר נמנים ארבעים ותשעה ימי העומר באותו מספר, מבלי הבט על השוני שבין הימים אם הם ימי חול, ראש חודש, חול המועד, יום טוב ושבתות.

המנין מצד הנשמה שבבני ישראל והחיבור בין הנשמה לכוחות הגלויים.

מנין כל בני ישראל בשווה, מתייחס לעצם הנשמה שבישראל. שכן מבחינת כוחותיהם הגלויים, שכל ומידות, חלוקים אחד מחברן, רק מצד עצם הנשמה כל ישראל שווים.

החידוש שבמתן תורה הינו, שה"עליונים ירדו לתחתונים והתחתונים יעלו לעליונים", הוא גם בנוגע לנפש האדם, ש"עצם הנשמה "עליונים", יהא קשור בכוחות הפנימיים, שכל ומדות "תחתונים". כלומר:שגם בשכל שבמוח ובמדות שבלב תיקלט אלוקות(לא כדבר הנוסף ולא באופן מוגבל, אלא) כמו בעצם הנשמה, שהיא "חבוקה ודבוקה בך, יחידה לייחדך".

 

הקב"ה נותן כוח לנשמת כל יהודי

וחיות פנימית במתן תורה.

חידוש זה נעשה מיד בדיבור הראשון של מתן תורה "אנכי ה' אלוקיך כוחך וחיותך", ש"אנוכי מי שאנוכי", שהוא נעלה מהשגה לגמרי, וקשור עם עצם הנשמה, נעשה "כוחך וחיותך", כוח וחיות פנימי של בני ישראל.

ולכן לפני מתן תורה דרושה הכנה הן מצד עצם הנשמה, שתהיה בהמשכה ובהתגלות על ידי מנין בני ישראל, והן מצד הכוחות הפנימיים, שיהיו מזוככים וכלים אל העצם ע"י ספירת העומר (משיחת ש"פ במדבר התשכ"ב).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים