פרשת השבוע
פרשת קורח
חזרה

פרשת קורח

מדוע המתין קורח לחלוק על משה עד לאחר פרשת המרגלים ?

מבואר בסדר עולם שמחלוקת קורח ועדתו הייתה לאחר פרשת המרגלים (ההוכחה על כך הינה מטענת דתן ואבירם שמשה רבינו הוציאם למות במדבר). מדוע קורח המתין עד אז ? שכן ציווי הקב"ה ליטול את העבודה מהבכורים ולהעבירה לאהרון ולבניו, היה בשעת מתן תורה, או משהוקם המשכן ותחילתה בפועל של הכהונה הגדולה של אהרון שעוררה את המחלוקת של קורח החלה לכל הדעות בשמיני למילואים ואילו פרשת המרגלים הייתה מאוחר יותר והסתיימה רק בתשעה באב, כלומר קורח המתין כשנה, מדוע ???

מה הייתה טענת המרגלים ?

המרגלים רצו להתבדל מן העולם; ולכן רצו שבני ישראל יישארו במדבר, כדי שהעולם לא יפריע להם בדבקותם בקב"ה ע"י לימוד התורה. אבל משה רבינו השיב להם, כי המעשה הוא העיקר ותכלית העילוי הוא דווקא ע"י מעשה המצוות בגשמיות.

ההבדל שבין התורה והמצוות הוא.

בתורה שעניינה הבנה והשגה, ישנן מדרגות שונות:לזה יש השגה פחותה, ולזה השגה גבוהה יותר; מה שאין כן במעשה המצוות, כל בני ישראל שווים:מעשה הנחת תפילין שקיים משה רבינו היה שווה למעשה שמקיים איש פשוט. ההבדלים מצויים בכוונת המצוות, אבל במעשה המצוות כל בני ישראל שווים.

הסיבה שקורח יצא במחלקתו רק לאחר מעשה המרגלים.

הנה, רק לאחר שמשה רבינו השיב למרגלים בשם הקב"ה, כי חובה להיכנס לארץ ישראל, כדי לקיים מצוות בגשמיות ולשם כך יש לנטוש את המדבר, את ההסתגרות מעניינים גשמיים, מקום שאפשר להשיג בו השגות נעלות, משום שהמעשה הוא העיקר אז יצא קורח בטענתו:למה תתנשאו מהי כל כך גדולתם של משה ואהרון, יתרונם לגבי שאר האנשים הוא הרי רק בעניינים רוחניים ובלימוד התורה, אבל בעיקר, במעשה המצוות כולם שווים. ועוד טענו המרגלים כנגד משה רבינו שהוא היה בבחינת מלך ומכיוון שבעיקר כולם שווים מדוע הוא מתנשא ? (בני ישראל ע"י התנשאותו של משה רבינו קיבלו את כל ענייניהם אפילו העניינים הפשוטים שלהם (וכך בכל דור ודור ע"י הנשיאים, ראשי בני ישראל שבכל דור אנשי דורם מקבלים את חיותם).

פשט תשובתו של משה רבינו לטענת המרגלים.

משה רבינו ענה "בוקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו".

רש"י מסביר את הטעם לציוויו של משה רבינו להמתין עד לבוקר:

א. כדי שיוכלו בינתיים לחזור בתשובה.

ב. ב. להראות שכשם שאיש לא יוכל לטשטש את הגבולות בין ערב לבוקר, כך לא יוכל אדם לבטל את "ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים".

הרחבה והסבר לתשובתו של משה רבינו ע"י הקדמת עניין תשובה ומעשים טובים ולא תשובה ומצוות.

ע"י תשובתו של משה רבינו "קחו לכם מחתות" רצה משה רבינו להוכיח שקורח לא צודק וכל מעשיו של משה רבינו הינם עפ"י ה'.

אבל בכך לא הסביר משה רבינו מדוע קורח איננו צודק.

צריך אפוא, לומר, שבציווי של משה להמתין עד בוקר, ישנו גם הסבר מדוע קורח איננו צודק.

אדמו"ר הזקן מדייק בלשון "תשובה ומעשים טובים" המובא לעיתים בדברי חז"ל ולא "תשובה ומצוות" ומבאר:מעשה המצוות יכולים להיות באופן כזה שהן אינם "טובים"(כלומר מאירים) אף שגם אז הן מצוות לכן מדייקים חז"ל לומר "תשובה ומעשים טובים" שעל ידי תשובה נכונה המעשים הינם טובים ומאירים.

המשל על כך הוא מאבנים טובות המכוסים בבוץ, שאז האור שבהם מוסתר ע"י הבוץ. על דרך זו גם במצוות יכול להיות מצב שלפי שעה הם אינם מאירים. לימוד התורה וקיום המצוות של רשע, לא זו בלבד שאינם מאירים, אלא אדרבא, הם מגבירים את החושך בעולם. תורה ומצוות שלא לשמן עלולים להביא את האדם לידי ישות וגאות, ע"י כך שהאדם מרגיש שהוא הצליח להתגבר על הקשיים ולקיים את המצווה, דבר זה הינו היפך עניין המצווה:"מצווה" היא מלשון צוותא וחיבור, ע"י מצווה מתחברים עם הקב"ה, אבל ע"י ישות וגאווה מתנתקים מהקב"ה, הקב"ה אומר על בעל גאווה "אין אני והוא יכולים לדור".

אם המצוות של אדם שטרם שב כראוי אינם מאירים מדוע יש לקיימם בכל זאת שהרי כך נפסק בשולחן ערוך ?

אמנם, גם אז כשהאדם מקיים את המצוות ולא שב כראוי הוא צריך לקיימם כפי שנפסק בשולחן ערוך (הלכות תלמוד תורה), אף שבינתיים הוא מוסיף חיות בקליפה, אבל אחר כך כשיעשה תשובה והוא בודאי יעשה תשובה, שהרי "לא ידח מאיתנו נידח". יוצאו ניצוצות הקדושה שלו מהקליפה ויתחילו להאיר


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים