פרשת השבוע
פרשת בלק
חזרה
 

פרשת בלק

על הפסוק "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" אומרים רז"ל "מראש אלו אבות ומגבעות אלו אמהות".

מהו ההבדל בין האב לאם בשייכות לבנם ?

ציור הגוף של הולד על כל פרטי איבריו נעשה ע"י שהיתו בבטן האם במשך תשעה חודשים. לכן, גם לאחר הולדת הבן, האם עומדת יותר בקרוב אליו מאשר האב, כי היא יצרה את הפרטים שלו. לכן רואים במוחש, שהאהבה של הילד גדולה יותר לאמו מאשר לאביו ויראתו גדולה יותר מאביו, כי אהבה היא תנועה של קרוב ויראה תנועה של ריחוק.

מהו ההבדל בין האבות והאמהות של כלל ישראל ?

בפסוק נאמר על האבות "אראנו", המורה על ראיה מרחוק; ואילו בביטוי "ומגבהות אלו האמהות" נאמר "אשורנו" ביטוי המורה על קרוב.

מהי ההקבלה בין הספירות לכוחות הנשמה ?

כוחות הנשמה מקורם מעשר ספירות שלמעלה. כשם שכוחות הנפש נחלקים לשני סוגים:שכל ומדות, והמדות נולדות מהשכל, כך הוא גם למעלה, המדות בהן נבראו העולמות נולדות מהספירות חכמה ובינה. ספירת החכמה היא ה"אב" של המדות; לכן חכמה עומדת בריחוק מהמדות וכל שכן מהעולמות שנוצרו מהן; וספירת הבינה היא ה"אם", עומדת בקירוב למדות וגם לעולמות שנוצרו מהן.

כיצד מתבטא עניין האבות והאמהות בכל יהודי ויהודי ?

האבות והאמהות הורישו את עניניהם לכל אחד מישראל. וכל יהודי ניחן בשני העניינים:מהאבות יש לו את בחינת החכמה, הכוח להתבטלות במציאות "ויחודא עילאה", ומהאמהות בחינת ה"בינה", את הכוח להתבטלות של היש ו"יחודא תתאה".

ומאחר שתכלית הכוונה הינה דירה בתחתונים, כלומר לעשות מהעולם עצמו כלי לאלוקות, ישנו יתרון באמהות על האבות, שמשום כך נאמר:"כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".

מהו הכוח שנותנת העבודה בשני האופנים ?

העבודה בשני אופנים, יחודא תתאה(ביטול היש) ויחודא עילאה, הבאים מ"ראש צורים" ומ"גבעות", נותנת כוח שיהיה "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". ע"י הגלות בסופו של דבר יגיעו בני ישראל לדרגה נעלית יותר מאשר בתחילה.

כיצד בא הדבר לידי ביטוי בענייני הבית היהודי ?

בכל בית יהודי יש ציור שלם של עשר ספירות. וכשם שבספירות ישנו יתרון בבינה על החכמה למרות שבינה מקבלת מהחכמה לפיכך ברור שדוקא על ידה הינה הנהגת המדות וכך הוא בכל בית ובית שבישראל.

ההוראה מכך לאשה בביתה.

האשה, אכן צריכה לשמוע לקול בעלה ולמלא הוראותיו, כפי שאומרים חז"ל "איזוהי אשה כשרה ?כל שעושה רצון בעלה", אבל בה תלוי הדבר שההוראות בנוגע לחינוך הבנים והבנות יהיו על יסודי התורה והמצווה; הכנסת אורחים; נתינת צדקה בריבוי, וכיוצא בזה יתבצעו בפועל. לפעמים מוטל על ה"אשה הכשרה" ליצור את "רצון בעלה": כשבעלה עוסק בטרדותיו וחסר אצלו הרצון למה שנדרש ממנו, צריכה האשה הכשרה, בדרכי נועם ובדרכי שלום, ליצור ולגלות את רצונו הפנימי, שכן כל יהודי רוצה לעשות את רצון קונו. וכשאיש ואשה "זכו - שכינה ביניהן", שהבית מתנהל בצורה שהוא "מקדש מעט", שעליו אומר הקב"ה "ושכנתי בתוכם"; וכיוון שהשכינה שרויה הרי "לא יגורך רע" ש"נמשך" אך טוב, בטוב הנראה והנגלה, בבני חיי ומזוני וכולם רויחי (משיחת י"ג תמוז של הו"ק הרב"י שלנו).

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים