פרשת השבוע
פרשת מטות
חזרה
 

פרשת מטות

"נדרים סייג לפרישות" או "דייך במה שאסרה עליך תורה" ?

עניין הנדרים הינו כדברי המשנה "נדרים סייג לפרישות" בכך שהאדם אוסר על עצמו דברים המותרים ונוהג בפרישות, הרי זוהי העבודה של "קדש עצמך במותר לך".

אף שלגבי הנדרים נאמר בירושלמי "דייך מה שאסרה לך התורה" הרי זו היא הוראה רק למי שמתנהג באופן של "עשה האלוקים את האדם ישר" ואז באמת הוא יכול לברר את חלקו בדברים המותרים ולהעלותם לקדושה. אבל כאשר מתנהגים באופן של "והמה בקשו חשבונות רבים", חיפוש אחרי כל החשבונות וההצטדקויות כיצד להיות שקוע בעולם, אין הוא מרכבה לאלוקות, ויש לו תענוג בדברים הגשמיים אז הוא אינו יכול להעלות את הדברים לקדושה וחייב להיות אצלו סדר של נדרים ופרישות.

מדוע בימי בית שני תוקנו הרבה סייגות והגבלות ע"י חכמים ?

בדומה לזה הוא גם טעם הגדרים והסייגים השונים שתקנו חז"ל, בעיקר, בזמן בית שני. בזמן בית ראשון האיר אלוקות בגילוי; גם בשבעים שנה לאחר החורבן הראשון, עדיין נותר במידה מסויימת, רושם גילוי האלוקות שהיה בבית ראשון. אבל בבית שני היה חסר בגילוי אור הקדושה ומשום כך גבר החושך, לכן תקנו אז גדרים וסייגים, כדי שיוכלו להתמודד עם חושך זה.

כיצד הדברים מתקשרים לשמו של ראש חודש אב "מנחם אב" ?

צריך להיות תחילה "מנחם" ואחר כך "אב":סדר עבודת האדם הוא מלמטה למעלה. ראשית העבודה היא: - מנחם, בינה. יהודי פועל בעבודתו שהחודש יהיה מנחם(כשם שיש ליהודי כח להמשיך קדושה ע"י נדרים שהם בבחינת בינה); אחר כך פועלים עניין נעלה יותר שבא לאחר ה"מנחם" אב, חכמה(חכם עוקר את הנדר), אבל אין זה באופן של גילוי החכמה ששובר את העולם. כי אם "מנחם אב", שהאב פועל גם על מנם, יחוד החכמה בבינה, שבתוך העולם בפנימיות נמשך האור שלמעלה מהשתלשלות (שיחת הרבי זצוקלל"ה מטו"מ תשכ"ב).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים