פרשת השבוע
פרשת דברים
חזרה

פרשת דברים

מהו ההבדל באמירותיו של משה רבינו בספר דברים לבין אמירותיו ארבעת ספרי התורה הראשונים ?

הגמרא אומרת, שספר דברים אמר משה רבינו "מפי עצמו". אומרים על כך תוספות "וברוח הקודש". אמירת ספר דברים "מפי עצמו" אין כוונתה שהספר נאמר שלא היה מפי הגבורה ח"ו , זאת מכיוון שהרמב"ם הרי פוסק, שכל האומר על תיבה אחת בתורה, שמשה אמרה מפי עצמו הרי הוא "כופר", כל שכן שלא ניתן לומר על ספר שלם מהתורה שבכתב, שמשה אמרו מפי עצמו.

הכרח איפוא לומר , שפירוש "מפי עצמו", הוא שמשה רבינו אמר את ספר דברים ברוח הקודש כפי שהאלוקות נתלבשה במשה ונתאחדה עמו, וכמאמר "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה", שלכן אמר משה "ונתתי מטר וגו' ונתתי עשב" (כביכול אני) וזאת מכיוון שהשכינה נתלבשה בתוך גרונו. ולפיכך יש לומר שאת ארבעת הספרים הראשונים אמר משה כשליח, ברם את "משנה תורה" אמר משה רבינו כפי שהיה אומר "מפי עצמו".

מהו יחודו של ספר דברים ?

הדבר רמוז בסיום משנה תורה כשנכתב "עד הים האחרון" ואמרו רז"ל (רש"י דברים לד, ב) "עד היום האחרון":משנה תורה, הוא כאמור, דבר ה' כפי שהוא מלובש ב"מפי עצמו" של משה רבינו ובתלמידי החכמים הנקראים בשם משה שבאו אחריו, כלומר, ע"י הגילויים האחרונים של חכמים שבדורות האחרונים, משיגים את הגילויים שיהיו "ביום האחרון", גילוי דלעתיד.

שבתות של בין המצרים

תחילת ספר "משנה תורה" נקרא לעולם בשבת שלפני תשעה באב. הצמח צדק מבאר שהשבתות של בין המצרים הם עניין של "מקדים רפואה". כלומר, שבתות אלה הינן נעלים ביותר ואינן נותנות מקום למכה של בין המצרים. שורש כל החטאים הוא חטא עץ הדעת, שהביא חושך ולילה לעולם. מכל מקום בשבת בראשית לא היה חושך היה אור שלושים ושש שעות (מיום שישי בבוקר עד למוצאי שבת). וכשם שחטא עץ הדעת לא פגם בשבת בראשית, כך גם אין פוגמים בו שאר החטאים, שמקורם מחטא עץ הדעת.

מהו הדין הלכה למעשה בשבתות אלה ?

בשבתות של בין המצרים גם בשבת של תשעת הימים ואפילו בשבת שחל להיות בתשעה באב אסור לנהוג אבילות של בין המיצרים. אדרבא, מצוה להתענג ולשמוח בשבת. משום שלגבי בחינת השבת אין מנגדים, העלמות והסתרים.

יתר על כן, שבתות אלה של ימי בין המיצרים, תיעשה מהם "נחלה בלי מיצרים". כלומר שבתות אלה נעלים משבתות כל השנה. הם מרפאים את בין המיצרים, את הגלות עצמה; הם מגלים את פנימיות העניין שבגלות עצמה, כפי שהיא הכנה לגאולה. הם מעין "יום שכולו שבת", שלעתיד יאמרו "אודך ה' כי אנפת בי", שתתגלה פנימיות המעלה של "אנפת", של הגלות.

מהו הקשר בין קריאת ספר דברים לגאולה לעתיד לבוא ?

כיוון שכל העניינים נמשכים ע"י התורה, לכן מתחילים לקרוא ספר דברים, בשבת שלפני תשעה באב. דוקא בשבת, המגלה את פנימיות הגלות, קוראים את ספר דברים, שענינו בחיצוניות דברי מוסר על הירידה וכו'. אבל דוקא ע"י זה באים ל"עד הים האחרון" "עד היום האחרון", בגאולה העתידה ע"י משיח צדקינו, בקרוב ממש.

(משיחת ש"פ וארא תשי"ב ש"פ מטו"מ תשי"ז).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים