פרשת השבוע
פרשת ואתחנן
חזרה

פרשת "ואתחנן"

עשרת הדברות ומתן תורה בקול ה'.

על הפסוק "קול גדול ולא יסף"(שהקול של עשרת הדברות לא פסק) מביא המדרש שלושה פירושים:שהקול נחלק לז' קולות והם נחלקים לז' קולות והם נחלקים לע' לשון, "שממנו נתנבאו כל הנביאים שעמדו" בכל דור ודור (כלומר, קול זה ממשיך ופועל במציאות) והפירוש השלישי שלא היתה לו בת קול (הד).

הקושיות על הפירוש השלישי.

מה מבטא הפירוש השלישי ? מובן ש 2 הפירושים הראשונים מבטאים שהקול לא היה מוגבל ללשון הקודש בלבד או לזמן מתן תורה בלבד, אלא שירד בכל הלשונות ונמשך בכל הדורות. אבל זה שלא היתה לו בת קול לא מבטא לכאורה את חוזק הקול, לכאורה, זה מורה על חלישותו. ועוד קושיה הקב"ה הרי איננו עושה נס שלא לצורך, אם כך לשם מה היה צריך להיות כאן שינוי הטבע, שלקול הגדול של מתן תורה לא היה הד ?

סדר הדיבור של הקב"ה בעת מתן תורה.

ההתחלה שכללה בתוכה את כל עשרת הדברות, הינה תיבת "אנוכי". הגמרא אומרת על כך שאנכי הוא ר"ת "אנא נפשית כתבית יהבית". כלומר, שבמתן תורה, הקב"ה נתן כביכול את עצמותו בכתוך עשרת הדברות שאמר אז, והוא אמר זאת לכל אחד ואחד מבני ישראל "אנכי ה' אלוקיך" לשון יחיד. ולא רק לבני ישראל שבדור ההוא אלא לכל הנשמות שעתידין להיות בארץ. עלולים הרי לחשוב, שה"אנא נפשי כתבית יהבית" היה רק בעשרת הדברות, אבל עניני התורה שהיו לאחר מכן, למרות שהם נאמרו ברוח הקדוש, הרי אין בהם את התוקף של מתן תורה כלפי זה נאמר "קול גדול ולא יסף"

כל ענייני התורה שמתגלים בכל דור ודור הינם עדיין אותו ה"קול גדול" של מתן תורה.

מדוע לקול שבו נתנה התורה לא היה הד ?

בת קול היא בדוגמת "אור חוזר":כשהאור נמשך ונתקל במקום שיש בו דבר המסתיר ומונע אותו מלהמשיך הלאה, האור "חוזר", הוא נחסם וחוזר לאחוריו. על דרך משל, כמו כדור הנתקל בקיר שניתר לאחור כשנתקל בקיר. אבל כל זה הוא בתנאי, שהקיר או הדבר החוסמו אינם "סופגים" בתוכם את הכדור או את הקול והאור.

אמירת הקב"ה "אנוכי ה' אלוקיך" היתה בקול גדול שום דבר לא היה יכול לעצור בעד הקול. הוא חדר בכל העולם, גם את הדומם; כל דבר ספג לתוכו ונהיה חדור בקול של "אנוכי" (כי מתן תורה היה כמו הגילוי שלעתיד לבוא "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר", שגילוי כבוד ה' יהיה אפילו בבשר הגשמי). ולכן על פי טבע לא יכלה להיות בת קול. לא משום חלישות הקול, אלא דוקא בשל חוזקו. לא היה בכך נס, אלא דבר טבעי כאשר אין שום דבר שמסתיר ועוצר את

הקול, כלומר כשהוא נספג בכל המציאות אין לו הד.

מה היא ההוראה בכך בעבודתינו

כל הגילויים לעתיד לבוא תלויים בעבודתינו עתה. צריכים איפוא, להשתדל שהתורה הנלמדת תחדור באדם כולו עד לחלק הדומם שבו. מכיוון שלגבי אלוקות אין שום מגבלות, הלימוד צריך לחדור עד לחלק דומם שבו (כלומר עקבו) ואז אם התורה "ערוכה בכל רמ"ח איברים" היא "משתמרת". ואז כשהתורה תופסת את האדם גם כשהוא עסוק בדברי היתר שלו, הוא זוכה לקיים "בכל דרכיך דעהו", ועושה מחלקו בעולם, דירה לו יתברך(משיחת חגה"ש תשכ"ג).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים