פרשת השבוע
פרשת שופטים
חזרה
 

פרשת שופטים

מדוע האדם ניזון ומקבל את עיקר חיותו מהצומח ?

על הפסוק "כי האדם עץ השדה" נאמר בספרי:"מלמד שחייו של האדם אינו אלא מן האילן". ולכאורה, אינו מובן:אדם הרי חי וניזון גם ממאכלים אחרים, לא רק מאלה הבאים מהאילן. בליקוטי תורה מבאר אדמו"ר הזקן את הפסוק "ולחם לבב אנוש יסעד" שאף שאדם ניזון גם מבשר, בכל זאת אין הבשר משביעו כמו הלחם. הטעם לכך, הוא משוש ששורשם של הדומם והצומח גבוה, לכן ירדו למטה יותר (עפ"י הראיה שכל דבר גשמי יש לו שורש רוחני גבוה), שיחת הרב"י.

מהי הסתירה ופתרונה לגבי הקשר בין האדם לעץ השדה ?

הגמרא אומרת וכי האדם עץ השדה הוא ?, אלא משום שכתוב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות ובמקום אחר כתוב אותו תשחית וכרת, הא כיצד ? אם תלמיד חכם הגון ממנו תאכל (כלומר תלמד) ואם לאו אותו תשחית (כלומר שלא תלמד ממנו), שיחת הרב"י.

שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך

פירוש, אהבה ויראה תתן לך בכל שעריך, בכל המחשבות שלך, מלשון נודע בשערים בעלה(ליקוטים יקרים, אור התורה).

ואומר על זה רבי אליהו מלופיאן שהכוונה לשערי הנפש שהם שתי העניים, החוטם והפה שצריך האדם לשומרם ולא להכניס בהם דבר איסור.

תמים תהיה עם ה' אלוקיך

נאמר בשם הבעל שם טוב הקדוש, תמים בניקוד הדגש בתיו, מורה על נקודת הלב, רוצה לומר שתהיה תמים עם נקודת הלב.

ובספר שפת אמת כתב, ידוע מדברי קודשו של הבעל שם טוב הקדוש כי צריכה להיות תמיד נקודת התלהבות בלב איש ישראל לעבודת ה'.

פירוש, אפילו כשתעסוק בתורה שנאמר בה (תהילים) תורת ה' תמימה, וזהו שכתוב "תמים תהיה" אפילו בעסק התורה, תהיה עם ה' אלוקיך, ולא תאמר שהתורה נקראת ממילא תורת ה', רק תשגיח על זה היטב(ועל זה אמר הרב"י שהיה בחזקת מלך המשיח ממשיכי דרכו של הבעל שם טוב הקדוש שכשלומדים תורה ראוי לזכור את נותן התורה וראה את דברי הגמרא בתענית על רבי אלעזר בן שמעון שהיתה דעתו גסה עליו מכיוון שלמד הרבה תורה וחטא כלפי יהודי אחד)וזהו עניין שאמרו רבותינו ז"ל במשנת אבות המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו מעלה עליו הכתוב וכו'. וקשה שכן היה לו לומר "ומפסיק" וכן מה פירוש "מעלה עליו הכתוב" ולא פירש איזה כתוב ? ויש לומר שהפירוש של המשנה הינו שהולך בדרך הישר ואפילו הכי הוא יחידי שאינו דבוק בהשם יתברך ומימלא אינו מקיים הכתוב "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", ושטנה ומפסיק ממשנתו רוצה לומר מפסיק עצמו מהשם יתברך מחמת משנתו, דהיינו שבא לו גדלות והתפארות מחמת משנתו, שסובר שהוא משנתו שלו ואומר "מה נאה אילן זה", ועל עצמו אומר כן בליבו כמו שכתוב "כי האדם עץ השדה", ואומר על עצמו דהוא אילנא די רבא ותקיף, "ומה נאה ניר זה" כמו שכתוב בירמיהו נירו לכם ניר, פירוש, שאומר שמכין לעצמו חלק לעולם הבא על ידי משנתו, ולכן מעלה עליו הכתוב, פירוש כתוב הנ"ל (זה שהוא עובר עליו) שנאמר בו "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", וזהו שאמרו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו(כתר שם טוב, לקוטים יקרים די"ז עמ' ב).

וגם על זה נאמר:

"לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז"

וזה גם מה שאמר הרמב"ם שצריך האדם להיות גמיש ושלא יהיה עקשן, רק על תלמיד חכם גם נאמר "כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל איננו תלמיד חכם" והכוונה שיהיה התלמיד חכם תקיף בדעתו למען שמירת תורת ה' אבל גם הוא (התלמיד חכם) שלא יהיה קשה אלא נוח לבריות, מכיוון שאין היום כמעט מי שיכול להיות תקיף כשמאי לשם שמים ובעותו זמן גם לא לבוא לידי כעס (עפ"י "דעת אורות").

 

 

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים