פרשת השבוע
פרשת כי תבוא
חזרה

פרשת "כי תבוא"

מה כולל הציווי "והלכת בדרכיו" וכיצד יש להידמות לקב"ה ?

את הציווי "והלכת בדרכיו" מונה הרמב"ם במניין תרי"ג המצוות ומפרשו "להידמות בו יתברך כפי היכולת". כלומר, להתנהג כפי מידותיו של הקב"ה, וכפי שמביא שם הרמב"ם את הדרשה:"מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הקב"ה נקרא נקרא חסיד אף אתה היה חסיד".

מדוע נמנה ציווי זה במניין המצוות אע"פ שהוא ציווי כולל ?

במניין השורשים שקבע הרמב"ם בעניין מניין המצוות הוא אומר שציווי כולל כגון "את חוקותי תשמרו" או "קדושים תהיו", אינו נמנה במניין המצוות, משום שהוא כולל את כל התורה כולה. והנה ציווי זה של "להידמות בדרכיו" בינו ציווי כולל של כל המצוות, שכולן הן "דרכיו של הקב"ה" ולפיכך נשאלת השאלה מדוע ציווי זה נמנה במניין המצוות לפי הרמב"ם ?, הכרח אם כן לומר שבציווי "והלכת בדרכיו" יש פרט מסויים שאינו קיים בשאר הציוויים ומשום החידוש שבפרט זה הוא נמנה במניין המצוות.

מהו החידוש בציווי "והלכת בדרכיו" ?

מסביר הרב"י שהנה, החידוש הינו שקיום המצוות צריך להיות בדרך של הליכה. כלומר, שקיום המצוות יהיה באופן כזה, שיביא את האדם לדרגת "הולך"; שיצא ממצבו הקודם ויתעלה למדריגה נעלית יותר. ובמה פועלים את "והלכת" ע"י "ובדרכיו":שמקיים כל מצוה משום שהיא דרכו של הקב"ה, הוא עושה כדי "להידמות בו יתעלה", אזי משפיעות המצוות עליו ופועלות בו העניין של "והלכת".

 

 

 

מהיכן שואב יהודי את חיותו האמיתית ?

חיותו האמיתית של יהודי באה מנפשו האלוקית בלבד (אלא שחיותו עוברת דרך הנפש הבהמית) אף שהגוף הוא גשמי, מוגבל, הרי לא זו בלבד שהגוף אינו מתבטל ע"י הנשמה, אלא אדרבה, היא מחיה אותו. כשם שהגוף, החי בגלוי מהנפש החיונית, מיד שהנפש רוצה לעשות איזושהיא פעולה, נשמעים לה אברי הגוף מאליהם, כך צריך להיות בנוגע לנפש האלוקית;כשהאדם מסיר את הדברים המסתירים על הנשמה ובא לידי הכרה שחיותו היא מנפש האלוקית, ממלאים אבריו בדרך ממילא אחר רצונות הנפש האלוקית. כלשון הירושלמי:"כרע מגרמיה" כשבאים ל"מודים", הראש כורע מעצמו.

ועל ידי כך שהאדם פועל ע"י עבודתו את חיבור הנשמה והגוף בגילוי, שגופו המוגבל חי מהנפש האלוקית, הוא ממשיך את כוח העצמות(של הקב"ה) שכל העליות הגבוהות ביותר יהיו באופן של "הילוך" יוכלו להיות בגופו הגשמי, ושיהיה כלי לאותן עליות.

כיצד יגיע האדם לידי כך שאברי גופו יקיימו מעצמם את רצונות הנפש האלוקית ?

על זה בא הציווי "ובו תדבק", וכפי שהרמב"ם מביא את הפירוש מספרי, שהפירוש "הדבק בחכמים ובתלמידיהם", ב,חכמים" אלה העומדים בהתבטלות, באופן של מרכבה (שהמרכבה בטילה לרוכב). ומאחר שיניקתו היא מהחכמים, שהם הראש שלו, ע"י הדביקות בהם, אף הוא "נדבק בשכינה ממש", וגופו נעשה כלי לאור הנשמה.

אבל ה"הילוך" בפועל נעשה ע"י מעשה המצוות, שכן "המעשה הוא העיקר" ואז הוא נעשה בבחינת "צדיקים אין להן מנוחה" שנאמר ילכו מחיל אל חיל, עד שיבואו לזמן ובחינה נעלית יותר "ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".(מעובד ע"י משה ר. משיחת קודשו של הרב"י יו"ד שבט תשכ"א).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים