פרשת השבוע
פרשת וירא
חזרה

פרשת "וירא"

ליקוטים

הכנסת אורחים

הגמרא לומדת ממה שאמר אברהם אבינו להקב"ה "אד' אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור וגו'" ש"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה". מזה שביקש אברהם מהקב"ה להמתין והוא עצמו רץ לקבל את האורחים, ראיה שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה.

עניין העקידה

מסירות הנפש אצל אברהם ויצחק ללכת לעקידה, על אף היותם בארץ פלישתים ימים רבים מקום שהיו חופשיים לגמרי ולא לחצו אותם ולא העיקו להם בא מ"ויטע אשל" מהנהגתם באופן כזה של חסד שלמעלה מטעם ודעת. לפיכך גם בימי השלוה של "ימים רבים" הלכו אל העקידה בשמחה.

זוהי גם ההוראה לכל הדורות:מבני ישראל נדרשת הנהגה של מסירות נפש במיוחד בחינוך הילדים, שעמל יגיעתם במשך שנים רבות יקדישו לחינוך הבנים והבנות, לא רק לבניהם שלהם, כי אם גם לשל אחרים; ולתת להם לא רק דברים של הכרחיות, כי אם יהדות, תורה ומצוות במלוא המדה ואז גדל דור של מסירות נפש, שגם בהיותם במדינה חופשית הם מוכנים להקריב כל אשר להם, עד גם את חייהם עבור אמונה, תורה ומצוות, וכל הקשור ביהדות.

כאשר ההנהגה היא באופן האמור לעיל ישנה ההבטחה מהקב"ה ששכר תמיכת והגדלת הישיבות ובתי תלמוד התורה יהיה לא "דולר תמורת דולר", כי אם שהקב"ה ישלם כמה פעמים ככה (כמו שמצינו אצל אברהם אבינו, שההתחלה אצלו היתה בבן אחד, ומה הגיע ל"וארבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים"), לא רק בממון שעל זה מיותר לדבר כי אם גם בענינים אחרים:בריאות אריכות ימים ונחת מהילדים.

"ואל ירע לבבך בתתך לו" יתן הקב"ה שיקבלו בשמחה את ההוראה מהנהגת אברהם אבינו ויצחק, ויתנו לישיבות ביד פתוחה ורחבה ובשמחה, ואז יפרע הקב"ה כמה פעמים ככה, לא רק בממון כי אם בכל המצטרך. (עפ"י שיחת קודש של הרבי).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים