פרשת השבוע
פרשת מצורע
חזרה

פרשת מצורע

בפרשה זו מתבארים דיני טומאת נדה. הטעם לכך שדם נדה מטמא, יובן לפי הנאמר בגמרא, שדבר זה הוא מהקללות שבאו בגלל חטא עץ הדעת. ויובן בעומק יותר שעונשו של אדם הראשון, לא היה סתם עונש שגורש מגן עדן אלא שהעבירה עצמה שהאדם עושה באה לידי ביטוי אחר כך בצורה של עונש. כמו שנאמר "תיסרך רעתך".כך גם בנוגע לגירוש מגן העדן:גן עדן הוא מציאות שכולו טוב, מקום שאינו סובל שום מציאות של רע, ובמילא לא היה יכול אדם הראשון, לאחר שקלט לתוכו מציאות של רע, להיות בגן עדן.

כך גם לגבי חוה:מציאות הרע, שנוצרה אצלה ע"י החטא, נעשית (בחלקה) דם נדה, ולכן הדם טמא ו"מגורש" מהגוף היהודי.

יהודי הוא הרי "גוי קדוש", כולו טוב, ולא רק מצד הנפש האלוהית, אלא גם מצד נפשו הבהמית אין הוא שייך לאיסור, לפיכך, כאשר מתהווה מציאות של רע, אין הגוף היהודי יכול לסבול זאת ודוחה אותה ממנו.

ההלכה בנדה היא, ש"ספיקא לקולא"(ניתן להקל כשיש ספק). מקשים התוספות:בטומאה הרי הדין, שברשות היחיד אפילו כמה ספיקות יחד גם טמא ? ומתרצים, "ספיקא לקולא" הוא רק בנוגע לדין של לאוסרה על בעלה. נראה מזה שאיסור נדה לבעלה אינו מצד טומאה.

כאשר דנים בכשרות של אישה לבעלה, של כנסת ישראל לקב"ה, אין צורך לבוא לבית דין, לא לבית דין של מטה ולא לבית דין של מעלה; די לכך בנאמנות של הנפש האלוהית. כאשר הנפש האלוהית נאנחת באמת על מעשיו הלא טובים, אין צורך להיזקק לבית דין, והקב"ה נותן ליהודי "כמנהג גוברין יהודאין", "שאר כסות ועונה" כו', והעיקר, שנעשה מיוחד עם הקב"ה ואתם הדבקים בה' עד שהדבקות של הקב"ה עם ישראל באה בגילוי, "ישראל וקודשא בריך הוא כולה חד".


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים