פרשת השבוע
פרשת בחוקותי
חזרה
 

  לג בעומר, פרשת בחוקותי וחג השבועות 

טעמי השמחה בלג בעומר

כמה טעמים בדבר והטעם העיקרי שזהו יום הסתלקותו של רשב"י.

"ויהי בהעלות ה' רוחו ונשמתו אליו יאסוף ויעלה בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות שבק חיי רוחו פעולתו אשר עבד בה לפנים בישראל פעולת צדיק לחיים לכל חי....וזה שנאמר בזוה"ק דצדיקא שאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי "(אדמו"ר הזקן אגרת הקודש כז).

"בחד קטירא אתקטרנא ביה אחידא"((זוהר חדש רפח א).

"רשבי"י היה מאותן נשמות שלגביהן לא היה קיים עניין החורבן"(בספר פלח הרימון בשם אדמו"ר הזקן).

המחלוקת בין ר' ישמעאל לר' שמעון בר יוחאי בעניין תלמוד תורה

לדעת ר' ישמעאל "הנהג בהם מנהג דרך ארץ" (ברכות לה, ב), שיש לעסוק גם בזריעה, חרישה וכדומה.

דעת רשב"י "לא ימוש ספר התורה מפיך" ומסקנת הגמרא:

"הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידן כרשב"י ולא עלתה בידן".

אם כך מסקנת הגמרא כר' ישמעאל ומדוע צריך לציין את מעלתו של ר' שמעון ???

מעלתו של רשב"י

"כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר" (משום שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה), הווי מסי ר' שמעון".(שבת לג, ב).

"אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש"(מנחות צט, ב).

"יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין"(סוכה, מה, ב).

הכוח והרצון של רשב"י לרדת למטה כל כך בא אצלו דוקא משום שהוא עצמו היה

למעלה ביותר "ראיתי בני עליה והם מועטים".

רשב"י הינו הצדיק בשם התואר בתניא.

הוראת הרב"י הלכה למעשה מהנהגותיו של רשב"י

כדי ללמד זכות על הזולת יש צורך להתבונן בו, "לרדת" אליו בכדי לפטור אותו מהדין.

יש צורך ב"יפוצו מעיונותיך חוצה" – קישור שני הקצוות:צריכים לקחת לא רק מהנהר ולא רק ממי המעיין, אלא מהמעין עצמו ולהפיצו עד "חוצה".

ו"יפוצו מעיונותיך חוצה " הוא הכנה קרובה ל"אתי מר", ביאת משיח צדקינו.

וכל זה תלוי בעבודתינו עתה:צריך להכין דור, שגם הילדים ילמדו פנימיות התורה, כמו שאמר רשב"י שבדרא דמשיחא יהיה כפי שהיה בדורו שגם "רביא"(בין ילדים בשנים בין ילדים בדעת) ילמדו פנימיות התורה (זח"א צב, סע"ב).

"כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" (ברכות ט, א), כלומר בשעת הגלות צריכים לסמוך על רשב"י שנטל על עצמו לפטור את כל העולם מהדין עד ימות המשיח(ברכות פט).

שע"י ספר הזוהר, פנימיות התורה, יצאו בני ישראל מהגלות ברחמים, כלומר שבעולם יהיה נמשך ענינו של רשב"י שהיה למעלה מהחורבן והגלות.

"וזה יומשך בכל העולם כולו, ואפילו במקום הדורש תיקון, עד למקום שישנה שם טומאה, - יהיה "ואת רוח הטומאה אעביר מהארץ", וגם מקום זה יהיה מקום דירה, לא רק לישראלים ולויים, אלא גם לכוהנים...תהיו לי ממלכת כוהנים...שארץ ישראל תתפשט בכל העולם כולו, כל העולם כולו יהיה ארץ ישראל, ותהיה לו דירה יתברך"(שיחת לג בעומר תשכב)       

                                 פרשת  בחוקותי

מהו פירוש "אם בחוקותי תלכו" ???

נאמר בספרא (ומובא גם ברש"י) "שבחוקותי תלכו" אין פירושו "קיום המצוות".

שכן אם הכוונה היתה קיום המצוות, ניתן היה לשאול מדוע אין מוזכר גם עניין המשפטים והעדויות שנכללים בעניין המצוות???

. ואם כן איננו מובן הלשון "בחוקותי תלכו" כשרוצה הפסוק לצוות שתהיו עמלים בתורה.

ההסבר של "אדמור הזקן".

שבחוקותי תלכו הינו לשון חקיקה. והפסוק מרמז כאן שהיגיעה בלימוד התורה צריכה להיות באופן של חקיקה.  מעלת החקיקה היא שהאותיות אינן מציאות לעצמן אלא כל מעלתן הינה רק הדבר שעליו הן חקוקות. וזוהי ההוראה של "בחוקותי" בנוגע ללימוד התורה:אין כאן כוונה להזהיר שעל האדם הלומד תורה להיות מאוחד עם התורה. כאן באה האזהרה שהלימוד צריך להיות באופן של חקיקה; לא די בכך שהיחוד שלו עם התורה הוא באופן של שני דברים המתאחדים (כתיבה), אלא דרוש גם, שהוא לא יהיה כל מציאות לעצמו, כל מציאותו תהיה תורה (חקיקה).

במי נראה אופן זה של חקיקה כנדרש בתלמוד תורה ???

הדוגמא לביטול זה הינה במשה רבינו (המקבל הראשון של התורה), שהיה בהתבטלות ויחוד כזה עם אלוקות עד שאמר "ונתתי עשב גו'"(דברים יא, טו), כי "שכינה מדברת מתוך גרונו"(שמות רבה, פ"ג, טו), כלומר, הביטול של משה רבנו היה בדרגא כה גבוהה עד שבמקום לאמר "ונתן עשב" אמר "ונתתי" שדבר ה' עבר בו ללא חציצה.

וכך הוא גם הביטול של רשב"י, שאמר "ראיתי בני עליה והם מועטים,...אם שנים הם...ואם חד הוא" ואע"פ שהשתבחות עצמית איננה מדרכם של הצדיקים, אמר כך מכיוון שלא היה מציאות לעצמו וכל מציאותו היתה אלוקות.

 כיצד מתחברים כל הפירושים ???

כבר נאמר שכל הפרושים בתורה מתחברים זה עם זה, מובן איפוא שפירוש אדמו"ר הזקן:"בחוקותי" – מלשון חקיקה, מתאים גם לפירוש הפשוט:"בחוקותי" המצוות נקראים "חוקים", כלומר, שלימוד התורה צריך להיות באופן של חוקים, קבלת עול:הן אמת, שהאדם צריך להבין את התורה בשכל, אבל דבר זה בעצמו הוא עושה בקבלת עול (לא בגלל התענוג שלו אלא בגלל שהקב"ה ציווה ללמוד באופן של השגה).

עדיין צריך להבין את הלשון "בחוקותי תלכו" ???

המושג הליכה שייך בעניינים כאלו שיש בהם חילוקי דרגות. בהם האדם הולך מדרגא לדרגא. מ"אהבה זוטא" ל"אהבה רבה".

בליקוטי תורה מפרש אדמו"ר הזקן, שהביטוי "תלכו" רומז לנתינת השכר:שכר העבודה של "בחוקותי" הוא – "תלכו", והליכה אמיתית היא בלי גבול.  ב"ליקוטי תורה" נאמר (דרך מצוותיך מה, א) שעיקר האמונה היא במדריגות שאין השכל יכול להשיג אותן. רק באותן דרגות גבוהות שאין השכל יכול להשיג שם הוא מקום האמונה.

זהו ההבדל בין אמונת ישראל לאמונת אומות העולם. אצל אומות העולם אין אמונה אמיתית באלוקות. אמונתן הינה באותה דרגות שהשכל מכריח אותן. לכן אמונתן הינה רק בבחינת "ממלא כל עלמין"., הבחינה של האמונה המושגת בשכל. מה שאין כן בישראל, האמונה היא בבחינת סובב כל עלמין, שהיא נעלית מהשגת השכל.

מה היא ההוראה מכך בתלמוד תורה לכלל ישראל ?

וזהו הפירוש של בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה. יש חובה להתייגע תמיד בתורה. היגיעה של אתמול שהיתה עד מיצוי הנפש אין די בה היום. היום צריכה להיות אצלו השגה נעלה יותר, ובמילא – חוקים נעלים יותר. השכר לזה הוא – "ונתתי גשמיכם בעיתם" עד "ואוליך אתכם קוממיות"., בגאולה העתידה, שבה תהיה ההליכה בלי גבול, "ילכו מחיל אל חיל", עד שיזכו לגילוי שהוא נעלה מהליכה – "ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים"(סוף התמיד – עפ"י שיחת הרב"י לפרשת בחוקותי משנת תשכ"ב).

                       

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים