פרשת השבוע
חג החנוכה
חזרה
 

חג   החנוכה

 

נרות חנוכה נבדלים משאר נרות של מצווה, אפילו מנרות המקדש – אף שנרות חנוכה מקורם בנרות המקדש – בכך ששאר נרות מצווה הם אמצעי בלבד לתכלית מסוימת שמשיגים ע"י הנרות, אבל נרות חנוכה, הם עצמם הכוונה והתכלית.

מטרת גזירות היונים הייתה "להשכיחם תורתך", תורה שלך, את האלוקות שבתורה שהיא למעלה מהשכל.הם לא התנגדו לכך שבני ישראל ילמדו את שכל וחוכמת התורה; רצונם היה רק שלא יורגש בלימוד התורה שהיא תורתו של הקב"ה. וכן גם "להעבירם רצונך" – מטרתם של היונים הייתה שבני ישראל לא יקיימו את ה"חוקים", את המצוות שמעל לשכל, שקיומן הוא מתוך קבלת עול, משום שכך הוא "רצונך". היונים התנגדו לכך שבני ישראל מקיימים את החוקים בקבלת עול לגמרי, ללא כל הסברה, רק משום שכך ציווה הקב"ה.

 וזהו גם הביאור מדוע טמאו היונים כל השמנים שהיו בבית המקדש. כל עניין הטומאה והטהרה הרי הוא למעלה מהשכל, כמו שאומר המדרש "אמר הקב"ה חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואי אתה רשאי לעבור על גזירתי". – אין כל ביאור בשכל מדוע מת מטמא ומקוה מטהרת, אלא שכך הוא חוק וגזירת הקב"ה ואין בני ישראל רשאין לעבור עליה.

 כיוון שמצות נר חנוכה מורה על התקשרות עצמות הנשמה עם הקב"ה, עם עצמותו יתברך, הרי זו בחינה שאין החטא מסוגל לפגום בה. גוי יכול רק לגזור גזירה ולמנוע בעד אור הנר של חנוכה מלהאיר בחוץ, בעולם, אבל בעצמותו של נר החנוכה אין איש יכול לפגום. על דרך המפורש בפירוש הרמב"ן, שנרות חנוכה אינן בטילין לעולם. אין נוגע להם כלל כל ההעלם של הגלות, או של העולם בכלל(מעובד ע"י מ.ר. משיחת הרב"י לחג החנוכה).

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים