ציון רבי נחמן מברסלב באומן
                  
      
 
 
מתוך ההקדמה לספר הקדוש ליקוטי תפילות
 
והשם יתברך ישמע שועתינו ויאזין קולנו ויקשיב תפילותינו, ויזכנו לעסוק בתפילות
ותחנונים תמיד, הן בתפילות הכתובות וסדורות לפנינו, הן בתפילות ותחינות שהאדם
צריך לדבר בעצמו מלבו בכל יום ויום כאשר הזהירנו רבינו זכרונו לברכה כמה פעמים,
 כי זהו העיקר כמבואר בספריו הקדושים כמה פעמים.עד שנזכה לשוב אליו באמת
בתשובה שלמה כרצונו הטוב. עד שנזכה לעלות ולהתכלל בו יתברך באור האין סוף
 לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ובזכות זה יביא לנו את משיח צדקינו במהרה בימינו,
כי עיקר כלי הזין של משיח הוא התפילה, כמבואר בהתורה אמור אל הכוהנים. וצריכין
 לחזק עצמו בתפילה ותחנונים מאד מאד, אפילו אם יעבור עליו מה, עד שישקיף וירא
 השם משמים. יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, להתהלך לפני השם
 באור החיים, אמן ואמן.
 
 
תפילות
 
ותזכה אותנו ואת כל עמך בית ישראל. להיות דבוקים בך תמיד. ולקבל עלינו את עול מלכותיך באהבה.
ותמשיך ותשפיע עלינו חיים ארוכים טובים וקיימים. ויקוים בנו מקרא שכתוב "ואתם הדבקים בה'
אלוקיכם חיים כולכם היום". ותמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד.
ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום ועשירות דקדושה. ויקויים בנו מקרא שכתוב:
"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"(ליקוטי תפילות תרל"א).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רחם עלינו מלא רחמים, מלא חסד בכל עת, וגרש ובטל מאיתנו כל מיני עקמימות שבלבבינו. ולא יעלה
ולא יבוא על לבבנו שום מחשבה והרהור על דרכיך והנהגותיך, רק אזכה להביט ולהסתכל על הרחבותיך
ונפלאות חסדיך וטובותיך בכל עת. ואפילו בתוך הצרה עצמה רחמנא לצלן אתה מרחיב לנו הרחבה
 בדרכים נפלאים וישועות גדולות, מלבד מה שאנו מצפים ומקוים בכל עת שתוציאנו ותגאלנו מהרה מתוך כל
הצרות לגמרי ותושיענו ישועה שלמה חיש קל מהרה(ליקוטי תפילות תתשכב).
 
 
 
 
תפילותיו של רבי נחמן מברסלב
 
 
אלי, הענק לי בהירות וביטחון בכל מעשי. למדני לבטוח במורים חכמים וללמוד מדבריהם הנבונים. למדני לבטוח בידי אמת ולהוקיר את דאגתם ואת תשומת ליבם. למדני לבטוח בעצמי לכוון נכונה דרכי, ולחיות באמונה ובתקווה.(לקו"מ ס"א).
 
 

                 נמצא לכל דורש יבקשהו אם ילך נכחו ולא יתעה

 יהודי יקר.

 מצוות תפילין הינה מצווה יקרה מאד וכל התורה הוקדשה לתפילין, בזכות מצווה זו כל יהודי יכול לחזק ולקשר את עצמו עם הקב"ה וזוהי מצווה שבאמצעותה אנו מעידים עלינו על קבלת עול מלכות שמים ואהבת ה', לפיכך ראוי לכל הפחות בתחילה להניח תפילין ולקרוא קריאת שמע (עם מאמץ של כוונה, לפחות בפסוק הראשון של קריאת שמע) ובהמשך להתפלל תפילת שחרית (רצוי מאד בציבור).

נשמח לענות על כל שאלה שתתעורר.

תוכל לפנות בנושא לצבי הדסי(0522243050), משה רבפוגל(0506714661) או/ו אברהם שטראוס(0545419000).

במידה ומתעוררת שאלה הלכתית תוכל לפנות גם דרך האתר בכתובת דואר אלקטרוני mrhavakuk@walla.co.il

 במידה והנך זקוק להכוונה או/ו סיוע בהשגת ספרות קודש תוכל גם כן לפנות אלינו בנושא. אנו נשתדל להיענות למירב הפניות אבל אם חלילה לא נוכל ליהענות הננו מבקשים את מחילתך מראש, הגמ"ח הינו גמ"ח קטן של מתנדבים ואיננו ארגון מסודר וגדול.

כללים בסיסיים למניח תפילין(מומלץ מאד לקרוא בש"ע את ענייני הנחתם וחיובם, סימן י בקיצור שולחן ערוך), קיצור הלכות תפילין:

קודם הנחתם יכווין שהקב"ה ציוונו להניח תפילין שיש בהם ארבע פרשיות, על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח שנזכור תמיד ניסים ונפלאות שעשה איתנו ושלו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות כרצונו. וישעבד האדם לו את הנשמה שהיא במוח וגם הלב שהוא עיקר המחשבות והתאוות.

 א. בחול המועד אין מניחים תפילין וכמובן שגם לא בשבתות ובחגים.

     זמן הנחת התפילין הינו ביום בבוקר, המתאחר יסיים הנחתם עד לפני השקיעה.

 ב. תפילין צריכים גוף נקי, לפיכך יש לשמור אותם בקדושה ובטהרה (אדם  

     הסובל מחולי מעיים פטור מתפילין) ולהניחם במקום נקי (יש להרחיקם

      ממקומות מטונפים).

  ג. מניחים קודם תפילין של יד ואח"כ תפילין של ראש. אסור לדבר ואפילו לענות 

     אמן או/ו שלום בין תפילין של יד לתפילין של ראש.

 ד. אסור שתהיה חציצה בין התפילין של יד או/ו של ראש לגוף האדם.

 ה. תפילין של יד יש להניח על הבשר התופח ביד, כאשר הם פונים אל הלב,  

    תפילין של ראש יש להניח באופן כזה שהקו התחתון של הקציצה (הבית של  

    התפילין) הינו מעט מעל מקום תחילת צמיחת השיער.

 ו. קודם הנחתם יברך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו

    וציוונו להניח תפילין" ואח"כ קושר שבע כריכות וממתין עד שיניח של ראש.

 ז. אח"כ מניח תפילין של ראש, יש המברכים על תפילין של ראש לאחר הנחתם

    "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצוות

    תפילין" (מנהג האשכנזים) ויש כאלה שאינם מברכים.

 ח. אח"כ עליך לקשור 3 כריכות בצורת האות "ש" על כף ידך.

 ט. אם הסרת את התפילין יש לברך שנית, מצוה למשמש בתפילין.

 י. את התפילין יש לתת לבדיקה פעמיים בשבע שנים (עפ"י מנהג חב"ד פעם

    בשנה, בד"כ נהוג לפני הימים הנוראים).

 "אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים