הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
 
 
 
 
 
ואמר ר' יוחנן עתיד הקב"ה להחזירם לישובם (ברכות דף נח).
 
כשנמצא באומה מרכז כללי מתחלש עי"ז כוח המרכזים החלקיים, אמנם בביטול המרכז הכללי תופס כל מרכז
פרטי מקום, ביותר בתיהם של צדיקים עושי חסד וצדקה שבגלות, נעשו הם למרכזים גדולים באומה וגדולתם
ניכרת ביותר כאשר אין לנו מרכז עליון וכללי שיהיו בטלים לגביו. אמנם יש אופן נעלה בהנהגת האומה שעם
כל יתרון וחשיבות של המרכז הכללי והקיפו את כל עניני האומה, לפי רוב העושר הגשמי והרוחני ורוב
 תשואות החיים שיהיו במילואם בשוב ה' את שיבת ציון, יהיו ערכיהם של המרכזים הפרטיים גם כן בתור
מעלה גדולה וחשיבות ניצחת, עד שע"י המרכז הגדול הכללי של המלכות וקדושת המקדש, לא די שיגרע
 ערכם של נושאי ההוד בתועלתם הפרטית כי אם ירבה הודם, ותפארתם תהיה ניכרת ומורגשת מאד, כאשר
 חשיבות כל מרכז הוא לפי ערך רוב הפעולות הטובות שהוא פועל, ולפי מרבית הכישרון שיהיה באומה
ובכל סעיפיה, תהיינה הפעולות של המרכזים החלקיים גדולים ורבים מאד. על כן גדולה היא מאד ההבטחה
שבתיהן של צדיקים עתיד הקב"ה להחזירם לישובן(עין איה ברכות דף נח).
 
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים