ביאת  המשיח                                              

 

 
 

 

 לא יתכן שלא יבוא וחובה עלינו לחכות לביאתו בכל יום ויום והמשיח חכם ונביא גדול קרוב למשה רבינו                         

 

דבריו ודעתו של הפילוסוף הינם שהמשיח שבא תמיד הוא משיח שקר והם תואמים

לשיטתו לנסות להרחיק מהאמונה תקוות שוא לגאולת האדם ומבריחתו ליחס לה' פעילות

כל שהיא לטובת האדם, לאחר שהמציאות קיימת באופן שהיא קיימת. שכן כך הוא מבין

את פשט דברי הרמב"ם במורה שהקב"ה עושה חסד, צדקה ומשפט שהם לדעתו חסד –

בהמצאת המציאות, צדקה – היא האפשרות שקיימת במציאות לכל סוג וסוג של הנבראים

למצוא את מזונו ואופני קיומו, משפט – זהו חיוב הקשרים במציאות אשר בגללם סופו  

של העושה רעה להיענש ובזה הוא רואה את משפט ה'. ולכן לדעתו לא תועיל הצעקה אל

ה' בעת צרה, ולא יועילו כל פעולותיהם של הצדיקים והחסידים אם זה לטובת הפרט או

אם זה לטובת הכלל כגון התפילות על הגשמים באופן כללי. והתפילות על הזכות לפרי בטן

מכיוון שכל זה הינו תוצאה של החוקיות שקבע הקב"ה בתחילת ההויה. ורק מה שיועיל

הוא המדע האמיתי והרפואה. וכאילו לא למד את הגמרא ששלשה מפתחות לא נתנו בידי

אדם ולא בידי שליח אלא הקב"ה הוא בעצמו עושה אותם והם מפתח של חיה (יולדת),

מפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים. ויש אומרים אף מפתח של פרנסה. וכאילו

הוא נוהג שכביכול הוא לא קרא ולמד את כל דברי הרמב"ם בעניין הפניה והצעקה אל ה'

בעת צרה. ואם ישאלו אותו ויביאו לו ראיות מחז"ל ומהרמב"ם תהיה תשובתו שכוונת

הרמב"ם וחז"ל הינה במישור של עבודת ה' שלא לשמה. שהתורה הבטיחה מה שהבטיחה

לאותם אנשים שאינם יכולים לעבוד את ה' לשמה, הבטחות שונות כדי לחזק אותם ולהביא

אותם לתוך המעגל התורני ולא להרחיקם ממנו אבל במציאות עצמה טענתו תהיה שאין ה'

יתעלה מתערב לא באמצעות שליח ולא באופן ישיר. ואע"פ שהוא לא טען את זה ישירות

אולם זה משתמע מכל דבריו. ולכן או שהוא מתעלם מכך לחלוטין או שהוא יטען טענה

נגדית בעניין זה. ולחיזוק טענתו יביא הפילוסוף את דברי הרמב"ם המסתמכים על דברי

חז"ל בעניין קריאת ים סוף שהים שב לתנאים איתו הקב"ה. כלומר כל המופתים והניסים

חוקק אותם הקב"ה בעת הבריאה ולפיכך לא יתמידו וגם מה שנעשה בעת שנעשה לא

נעשה אלא עפ"י הטבע שכבר טבע הקב"ה במעשה בראשית. וגם כאן לא ראה את דברי

הרמב"ם בניסים. שאמנם כל הניסים לא יתמידו והרמב"ם וחז"ל מעמידים את המציאות

הטבעית על יסוד מה שכונן בה הקב"ה במעשה בראשית. אולם הנס יכול להיות גם בדבר

הטבעי ובעיתוי הזמני כגון שבעת שהאדם יתפלל ויבקש מהקב"ה מה שיבקש ואם ימצא

ראוי לעזרה באותה עת או שיקבל עליו מה שיקבל מדרכי התשובה והתיקון יסייע לו

הקב"ה באותה עת בה הוא נצרך למה שהוא מבקש. וזוהי דרכם של כל האבות ורבים מאד

הדברים בגמרא בעניין זה. וגם הצדיקים והחכמים יכולים לעזור לאדם בכך. וזהו יסוד

אמוני שהינו עיקר באמונה ואע"פ שלא ניתן לאמתו בדרכי ההוכחה המדעית והוא  

שהקב"ה מתערב ויתערב בכל עת שיחפוץ בענייני העולם, הן הפרטיים והן הכלליים והוא

משגיח על המציאות והאדם. רק שככל שהאדם ידבק יותר בה' כך ההשגחה הפרטית תלווה

אותו יותר. ואמנם חיוב עבודתו כמו שכבר אמרנו אינו תלוי במצבו בעולם והוא מבקש

את אשר יבקש וגם אם לא תיענה בקשתו הוא יודע שכך גזרה החכמה האלוקית. אבל לא

ירפו ידיו מלבקש מאת ה' מחסורו האמיתי שיש שכוללים אותו ביראה והאהבה בלבד. וגם

עצם הבקשה גם אם לא נענה בעת שייחל לכך הרי עצם הבקשה והתפילה פועלת פעולתה

ולפעמים ישיג בבקשה זאת דבר יותר נעלה ממה שביקש מאיתו יתברך. כגון מה שביקש

שלמה על החכמה וקיבל גם את העושר על מנת שיוכל לעבוד את ה' בהרחבה. ולפיכך הננו

נסמכים על דברי הרמב"ם שאמר שלא יתכן שלא יצורפו כל התפילות והבקשות ולא תגיע

אותה העת בה יגיע המשיח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים