שלום למשתתפים בחידוני דעת וידע של אתר מר חבקוק. במסגרת האתר נציג חידונים ומבצעים תורניים נושאי פרסים. בין העונים תיערך הגרלה נושאת פרסים. אנו מקווים שתמצאו עניין להשתתף בחידונים ובמענה על המשימות הנדרשות ולא רק בגלל הפרסים שהרי אע"פ שהתירו רבותינו הקדושים לעבוד את ה' לתקוות שכר אנו צריכים לקיים את המצוות מאהבת ה'.                                                                        
 
שאלון וחידון מס' 1:
 
לקראת החופש הגדול בו ימצאו חלק גדול מהלומדים(הקטנים והגדולים) בחוג משפחתם ומכיריהם הננו מבקשים להתחיל בנושא "הורים וילדים במסורת היהדות". הנושא המפורט בקובץ שלפניכם נכתב ע"י מר יעקב פלדמן שלא לצורך האתר אולם קיבלנו את הסכמתו
להציג את הנושא ועל כך תודתנו לו.  
 
הנכם מתבקשים להתייחס לשאלות.
בין העונים בפירוט מירבי יוגרלו פרסים. 
 
שאלון וחידון זה מיועד לילדים, נסו להיעזר בהוריכם גם כן ושלחו לנו את הפתרונות לתיבת דואר מס'  7729 רמת גן.
 התשובות שיזכו בפרסים יפורסמו באתר, יתקבלו תשובות עד מועד סיום חופשת הקיץ(הארכנו עד חנוכה תשס"ו).
 
 
                             הורים וילדים במסורת היהדות

                                  חובר ע"י מר יעקב פלדמן

א.     בעשרת הדיברות שבתורה נכתב:

"כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה"(שמות כ, יב).

בהמשך בספר ויקרא, מצאנו הוראה נוספת:"איש אמו ואביו תיראו"(ויקרא יט, ג).

נסו לחשוב ולכתוב לנו בקצרה:מהם ההבדלים בין שני הציוויים ? מהו כיבוד ומהו מורא ?

מדוע נכתבו שניהם. האם לא מספיק אחד מהם ?

ב.     התלמוד הבבלי במסכת קידושין אומר במפורש:

"מצוות שהאב חייב לעשות לבנו:למוהלו, לפדותו, ללמדו תורה וללמדו אומנות, להשיאו אישה, רבי עקיבא אומר:אף ללמדו לשוט על פני המים".

מדוע כל כך חשוב לתת לילד דברים אלו ?

ילדים:האם הייתם מוסיפים מטלות אחרות על הוריכם ? מהן ?

ג.       קראו נא את הסיפור הבא, הסיפור לקוח גם הוא, ממסכת קידושין שבתלמוד:

גוי אחד היה באשקלון ודמה בן נתינה שמו.  פעם אחת אבדה ישפה (אחת מ 12 האבנים שהיו בבגדיו של הכוהן הגדול במקדש). אמרו: "מי הוא שיש לו טובה שכמותה ?", אמרו:"יש לדמה בן נתינה". הלכו אצלו ופסק להם עמו במאה דינרים. עלה, רצה להביא להם ומצא את אביו ישן כאשר רגלו האחת פשוטה (מונחת) על התיבה, ירד אצלם ואמר להם:"לא יכולתי להביאה לכם". אמרו (בליבם) אולי הוא רוצה יותר מעות, העלוהו למאתיים, העלוהו לאלף. כיוון שניעור אביו משנתו, עלה והביאה להם. רצו להביא לו כמו שפסקו לו באחרונה (אלף דינרים) ולא קיבל עליו (לא הסכים). אמר:"מה, מוכר אני לכם את כיבוד אבותי במעות ? איני נהנה מכיבוד אבותי כלום".

מה פרע לו הקב"ה שכר ?

אמר רבי יוסי בן רבי בון:"בו בלילה ילדה פרתו פרה אדומה ושקלו לו כל ישראל משקלה זהב ונטלוה".

מה ניתן ללמוד מדמה בן נתינה ?

מדוע דמה לא גילה להם את הסיבה בעבורה הוא לא יכול למכור את האבן ?

כמה כסף דמה קיבל עבור האבן ? למה כל כך מועט ? הרי הוצע לו יותר ?

לסיום, כתבו לנו:"מה ההשלכה המעשית לימינו הנובעת מכל מה שנכתב ?

ד.      קראו את המקורות הבאים וכתבו לנו:מה הרעיון העומד בבסיס המדרשים ? מדוע נתייחדה מצווה זו ?

1.     נאמר:"כבד את אביך ואת אמך:"כבד את ה' מהונך" – השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום.

נאמר:"איש אמו ואביו תיראו" ונאמר "את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד: - השווה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום. נאמר:"מקלל אביו ואמו מות יומת" ונאמר:"איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו" – השווה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום.

2.     תנו רבנן:"שלושה שותפין הן באדם:הקב"ה, ואביו, ואמו.

בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה:מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני.

3.     בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה:יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני.

ה.     מה הקשר העמוק שמוצא הרש"ר הירש בין מצוות כיבוד אב ואם לבין שאר הדיברות  ?

התגלויות ה' בהיסטוריה לעיני עם ישראל השיבו אל לב האדם את דעת ייחוד ה' ואחדותו וגילו את אוזנו להבין את הליכות הטבע וההיסטוריה על יסוד ייחוד ה' ואחדותו. יציאת מצרים ומתן תורה הם שתי עובדות היסוד של עם ישראל, שעליהן תיכון כניעתו לפני ה' כמושל ושליט בגורלנו ובחיינו. והנה שתי עובדות אלה – עובדות היסטוריות הן, ואנו יודעים אותן ומכירים בהן כאמיתות הסטוריות, אולם הערובה היחידה לאמיתותן היא המסורת, ויסודה של מסורת אינו אלא מסירתה הנאמנה לבנים מידי האבות וקבלתה ברצון בידי הבנים מידי האבות. על כן לא נתקיימו לאורך ימים יסודות הבניין הגדול שייסד ה' בישראל – אלא על המשמעת העיונית והמעשית של בנים כלפי אבות ואימהות, ונמצאנו למדים כי כיבוד אב ואם הוא התנאי היסודי לנצחיותה של האומה הישראלית. על ידי האב והאם נותן ה' לילד לא לבד את הוויתו הפיסית, אלא הם למעשה גם החוליה המקשרת את הילד אל העבר היהודי ועושה אותו לבן ישראל ולבת ישראל.  מידי ההורים מקבל הילד את מסורת התעודה הישראלית המעוצבת בדעת, בהליכות ובדרכי חינוך, והם מוסרים לו את דבר ההיסטוריה ואת דבר התורה, למען ינחילם גם הוא לבניו אחריו בבוא הזמן. כשם שעיני הבן אל הוריו, כן תהיינה אליו עיני ילדיו בבוא הזמן. אלמלא הקשר בין אבות ובנים – תנותק שרשרת הדורות, תאבד תקוות העבר היהודי לגבי העתיד והאומה הישראלית תחדל מלהיות. אכן, גדולה חשיבותם של ההורים בישראל, ולפיכך ייחדה להם התורה מקום נכבד בעשרת הדברות, לאמור:כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלוקיך נתן לך.

          בשאלון זה יש להתייחס רק לשאלות המסומנות בצבע כחול.

 
שאלון וחידון מס' 2 בנושאי חב"ד וספר התניא הקדוש
 
חידון ידע למבוגרים בנושאי חסידות וספר התניא הקדוש. פתרונות יתקבלו עד ראש השנה תשס"ו.
רק אחת התשובות נכונה.
 
א. מי היה מיסד תורת החסידות ?
 
    1. הבעש"ט, 2. ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, 3. אדמו"ר הזקן, 4. ר' אלימלך מליז'נסק.
 
ב. מי היה מייסד חסידות חב"ד ?
 
   1. הצמח צדק, 2. אדמו"ר הזקן, 3. הרבי מלוובאוויטש, 4. ר' יוסף יצחק הלוי.
 
ג. מהו ספר היסוד של חסידות חב"ד, המכונה גם ספר ליקוטי אמרים ?
 
   1. אור המאיר, 2. ליקוטי תורה, 3. ספר התניא, 4. שבחי הבעש"ט.
 
ד. מהו הפרק שעוסק באהבת ישראל ב"ספר של בינוניים" ?
 
 1. פרק א, 2. פרק נג, 3. פרק לב, 4. פרק ד.
 
ה. מהו המקור של הנפש הבהמית בישראל ? (עיין בשני הפרקים הראשונים).
 
1. קליפת נוגה, 2. אור המאיר, 3. כמו נפשות אומות העולם, 4. נפש קדושה אלוקית.
 
ו. מה הם שני הדרכים שמראה אדמו"ר הזקן בספר התניא לעבודת ה'?
 
1. דרך של התבוננות והכרת הבורא מאהבה, 2. דרך ארוכה וקצרה ודרך קצרה וארוכה, 3. אהבת ה' מיראה, 4. כל התשובות.
 
ז. כמה נפשות יש לאיש מישראל לפי ספר התניא ?
 
1. נפש אלוקית בלבד, 2. נפש בהמית בלבד, 3. נפש בהמית ונפש אלוקית, 4. 2 נפשות אלוקיות.
 
ח. לפי פרק ב בתניא, כיצד מקבלים את חיותם אנשי בית ישראל ?
 
1. מתלמידי חכמים וצדיקים שבדור, 2. איש מפי איש, 3. בינוני לבינוני, 4. צדיק לצדיק.
 
ט. היכן משכנה של נפש האלוקית אצל האדם מישראל ?
 
1. בחלל השמאלי של הלב, 2. בחלל הימני שבלב ובמוח, 3. במוח, 4. בכל מקום בגוף.
 
י. מה הם חלקי ספר התניא בזמננו ?
 
1. ספר של בינונים, 2. ליקוטי אמרים שער היחוד והאמונה אגרת התשובה אגרת הקודש וקונטרס אחרון, 3. שער היחוד והאמונה בלבד.
 
יא. עפ"י אגרת התשובה אם אדם ביטל מצוות עשה מה קורה לאור של המצווה ?
 
1. אור זה נעדר ולא ניתן להשיבו, 2. האדם נענש, 3. האדם אינו נענש כלל, 4. לעיתים האדם נענש ולעיתים לא.
 
יב. מדוע אסור לאדם להחזיק את עצמו רשע ח"ו  עפ"י פרק א' בתניא?
 
1. כי באמת הוא צדיק, 2. כי אם יחשוב עצמו רשע יכול לבוא ח"ו לידי יאוש, 3. כדי שלא להתגאות, 4. כדי שלא לשקר.
 
יג. מהו צדיק וטוב לו עפ"י פרק א' בספר התניא ?
 
1. צדיק שאין לו יצר רע, 2. צדיק שהפך את יצר הרע ליצר טוב, 3. בינוני, 4. צדיק שיש לו רק יצר טוב.
 
יד. עפ"י התניא רוב בני האדם יכולים להיות  ?
 
1. צדיקים, 2. בינוניים, 3. צדיקים גמורים, 4. בינונים גמורים.
 
טו. מדוע אדם שחטא אל לו להתיאש אף פעם ? (עפ"י אגרת התשובה).
 
1. מכיוון שסופו לעשות תשובה, 2. מכיוון שהוא יכול לעשות תשובה ומידת הקב"ה איננה כמידת בשר ודם, 3. כי זה לא יעזור.
 
טז. מי עדיף על מי ?
 
1. הבינוני בתניא על הצדיק בתניא, 2. הבינוני לעניין שכר ועונש על הבינוני בתניא, 3. הבינוני בתניא על הצדיק לעניין שכר ועונש, 4. הצדיק לעניין שכר ועונש על הבינוני בתניא.
 
יז. עפ"י שער היחוד והאמונה:
 
1. דבר ה' ניצב ועומד ומחיה את כל הבריאה בכל רגע ורגע, 2. דבר ה' ברא את העולם ומחיה רק את הצדיקים, 3. דבר ה' מחיה את הבינוניים, 4. דבר ה' מחיה את הרשעים.
 
יח. עפ"י אגרת הקודש מה עדיף לעשות ?
 
1. לקצר בתפילה ולהתפלל מהר, 2. להתפלל במתינות ובנחת בכל עת שהדבר ניתן ובפרט ביום השבת, 3. להתפלל כל פעם עפ"י הנסיבות, 4. להתפלל ביחיד.
 
יט. מה היא הדרך הקצרה והארוכה שמציע בעל התניא כדי לשמור על הדבקות בה' יתברך ?
 
1. להתבונן תמיד במצוות קידוש ה', 2. להתבונן בגדולת ה', 3. להתבונן בטעמי המצוות, 4. להתבונן בעונשי המצוות.
 
כ. אדמו"ר הזקן חיבר את ספר התניא וגם את:
 
1. קיצור שולחן ערוך, 2. שולחן ערוך, 3. שולחן ערוך הרב, 4. ערוך השולחן.
 
 
3. חידון ושאלון מס' 3 בנושא 13 עיקרי האמונה
לפיתרון השאלון תוכל להסתייע בהסברים על 13 העיקרים המופיעים באתר
 
א. איזה מהעיקרים הבאים אינו חלק מ 13 עיקרי האמונה ?
 
1. האמונה ביחוד ה', 2. האמונה באחדות ה', 3. האמונה בשכר ועונש, 4. האמונה במצוות ישוב ארץ ישראל.
 
ב. העיקר או היסוד האחרון ב 13 עיקרי האמונה הינו:
 
1. האמונה בשכר ועונש, 2. האמונה בנבואה, 3. האמונה בנבואת משה, 4. האמונה בתחיית המתים.
 
ג. מי חיבר את 13 עיקרי האמונה ?
 
1. הרמב"ם, 2. הרמח"ל, 3. הרמב"ן, 4. אדמו"ר הזקן.
 
ד. מהי זכותו של המקבל את 13 עיקרי האמונה עפ"י הרמב"ם ?
 
1. הוא נכלל בכלל ישראל, 2. הוא מקבל שכר גשמי, 3. נחשב לו כשמירת מצוות לא תעשה, 4. הוא נביא.
 
ה. איזה מהעיקרים הבאים הינו אחד משלוש עשרה עיקרי האמונה ?
 
1. האמונה בגלגול נשמות, 2. האמונה בתורה מהשמים, 3. האמונה במצוות ישוב ארץ ישראל, 4. האמונה בשמירת דיני טהרה.
 
ו. על איזה יסוד מ 13 העיקרים אומר הרמב"ם שיש לקיימו מאהבה ?
 
1. האמונה בתחיית המתים, 2. האמונה ביחוד ה', 3. החובה לעבוד את ה', 4. האמונה בישוב ארץ ישראל.
 
ז. היסוד ב 13 העיקרים המדבר על עבודת ה' שולל לפי דברי הרמב"ם את ה:
 
1. אסטרונומיה, 2. העבודה הזרה, 3. גלגול נשמות, 4. הריבוי.
 
ח. האמונה בקדמות ה' זהה לאמונה ב:
 
1. חידוש העולם, 2. נצחיות הבורא, 3. אחדות ה', 4. יחוד ה'
 
ט. לפי דעת הרמב"ם מי שאינו מאמין ח"ו בביאת המשיח הינו:
 
1. בור ועם הארץ, 2. כופר, 3. מאמין חלקי, 4. מאמין קטן
 
י. היכן כתב הרמב"ם  את 13 העיקרים ?
 
1. בהקדמה למשנה, 2. במורה נבוכים, 3. בהקדמה לפרק חלק במשנה, 4. בגמרא
 
יא. מה הקשר בין יום השבת ליסוד באמונה בקדמות ה' ?
 
1. המאמין ושומר את יום השבת מאמין בחידוש העולם, 2. השבת קודש ו 13 העיקרים גם כן קודש, 3. השבת אחת והאמונה בקדמות אחת.
 
יב. עפ"י הרמב"ם הנבואה יכולה לחול על:
 
1. כל אחד שה' רוצה לנבא, 2. רק על צדיקים, 3. על חכם גדול, גיבור במידותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו והינו בעל דעה רחבה, 4. נביא.
 
יג. במה נבדלת נבואת משה מנבואת שאר הנביאים ?
 
1. משה בחלום והם ערים, 2. נבואת משה הינה ללא התערבות הכח המדמה מתי שמשה רוצה כשמשה היה ער וללא מורא.
 
יד. האם נביא יכול להכחיש את נבואת משה ?
 
1. מכיוון שישנה מצווה מהתורה לשמוע בקול הנביא אם נתן אות ונוכחנו שהוא נביא אנו נשמע לו, 2. אינו יכול לפעמים, 3. יכול לעיתים.
                                                                         
 טו. מה פירוש שהתורה נתנה מהשמים, לפי היסוד השמיני באמונה ?
 
1. שכל התורה נתנה מפי הגבורה למשה רבינו, התורה שבכתב והתורה שבע"פ (שהיא המצוה).
2. שקיבלנו ח"ו רק את התורה שבע"פ.
3. שקיבלנו ח"ו רק את התורה שבכתב.
 
טז. האם הנביא רשאי לחדש בתורה ?
 
1. אולי. 2. לא שכן התורה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. 3. כן. 4. רק אם הוא נביא אמת.
 
יז. היסוד התשיעי שהתורה לא תיבטל עולמית אומר למעשה גם ש:
 
1. עליה אין לגרוע ואין להוסיף בפירושה המקובל.
2. מותר רק לגרוע אבל אסור להוסיף ח"ו.
 
יח. היסוד העשירי שה' יודע מעשי בני אדם פירושו גם:
 
1. שהוא יודע את מחשבותינו וגם משגיח על העולם ועל בני האדם.
2. שהוא משגיח רק על הבינונים.
3. שהוא משגיח ויודע את מחשבותיהם של הצדיקים.
 
יט. לפי היסוד האחד עשר המדבר בגמול ובעונש האדם הינו:
 
1. חייב לעשות טוב ואסור לו לעשות רע.
2. כפוי במעשיו.
3. מודע למעשיו הטובים.
4. בעל בחירה חופשית.
 
כ. עפ"י היסוד השנים עשר בביאת המשיח:
 
1. המשיח יהיה מזרע שאול.
2. המשיח יהיה מזרע דוד ושלמה.
3. לא ידוע.
4. מצאצאיו של נתן הנביא.
 
שאלות חדשות, הפרס לפותר הנבון - ספר שישלח לביוו- ניתן להגיש פתרונות עד סוף החופש הגדול
 
א. האם מותר לטלטל שברי זכוכית בשבת בקיבוץ האון
1. אסור לטלטל שברי זכוכית כי זה מוקצה.
2. אסור לטלטל שברי זכוכית כי זה אוכל לנעמיות.
3. מותר לטלטל שברי זכוכית כי זה אוכל לנעמיות, האיסור חל רק על אוכל לחיות שאינן נפוצות באיזור.
4. מותר לטלטל שברי זכוכית כי זה לא אוכל.
 
ב. לפי שיטת רש"י כיצד מודדים תחום שבת בהולנד ?
1. 2000 אמה מקצה העיר.
2. 2000 אמה מגבולות העירוב.
3. כל אחד מביתו מכיוון שבהולנד יש סכנת שטפונות ולפיכך העיר איננה נחשבת עיר קבועה.
4. מרבעים את העיר ומודדים 2000 אמה מכל קצה.
 

דברי זיכרון לפרופסור ראובן פוירשטיין ולשיטתו החינוכית

                                   דברים לרגל 30 יום לפטירתו

רקע

ראובן פוירשטיין (21 באוגוסט 1921 - 29 באפריל 2014) היה פרופסור לפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטת בר-אילן, מייסד מרכז פוירשטיין לקידום כושר הלמידה, חתן פרס ישראל למדעי החברה (1992) ויקיר ירושלים (1992).

פוירשטיין ייסד שיטת הוראה שנחקרה רבות. לבד מהספרים והמחקרים שלו ושל עמיתיו על אודותיה, התפרסמו עליה עשרות ספרים של חוקרים שאינם תלויים בו. תוכניות החינוך המיוחד בישראל מושפעות מאוד משיטתו של פוירשטיין ותכניה נלמדים בארץ בחוגי ההוראה לחינוך מיוחד. (ויקיפדיה). שיטתו שינתה את חייהם של רבבות ברחבי העולם ואפשרה להם סיכוי להתפתחות מחשבתית, רוחנית ואישית.

 

חשיבות שיטתו החינוכית והתאמתה לתפיסות ערכיות של הרמב"ם וחז"ל.

א.      שיטת פוירשטיין תואמת במידה רבה מאד לתפיסתם של חז"ל את האדם ואת יכולותיו הלימודיות. הרמב"ם ידוע בגישתו החינוכית המובאת בהקדמתו לפרקי אבות. בפתיחה לפירושו למשנת אבות ב"שמונה פרקים" מצביע הרמב"ם על עובדת היותו של האדם בראשית חינוכו "לוח חלק" שעליו מצטיירות: "ידיעות", "תובנות" ו"הנהגות" שקיבל מסביבתו או/ו שרכש לעצמו. כלומר, המרכיב הקבוע של "מנת המשכל" של הילד איננו הגורם המהותי אלא הסביבה והחינוך הם שמעצבים ובונים את אישיותו של האדם עפ"י ההחלטות הערכיות שהוא מקובל.

משמעותם הכבדה והחשובה של הדברים שהיכולת לשנות את האדם קיימת גם אם היא נראית קשה, ארוכה ובעייתית.

ב.      חז"ל האמינו בחשיבותו הרבה של החינוך והלמידה, למשל, דבריהם

"עיר פרא אדם נולד" (איוב יא, יב) מצביעים על הצורך בחינוך, ריסון וב"אילוף" של האדם (זוהי לשון הרמב"ם במורה הנבוכים) ורק לאחר מימוש שלב זה ניתן להמשיך וללמד את הנער.

ג.       פוירשטיין יישם הלכה למעשה את שיטת חז"ל בתפיסתו החינוכית והערכית אשר שוללת את ה"קיבוע" של האדם כבעל יכולת שנקבעה מראש או/ו כבעל יכולת מוגבלת שלא ניתנת לשינוי.

ד.      שיטתו של פויירשטיין מתבססת על עידוד האדם למימוש תהליך הלמידה ובכך להניע אותו לעבר מטרתו, כגון דבר זה נאמר בחסידות ביחס שבין הרב"י לחסידיו. "הרבי רק מראה את הכיוון אבל ללכת צריך לבד" (כתבי חסידות).

ה.      אמונתו של פוירשטיין שהאדם בעל יכולת חזקה לשינוי תואמת את שיטת חז"ל לגבי ה"תשובה" ויכולתו של האדם לחזור בתשובה, בכל זמן ועת שיחפוץ בכך

יסודות אחדים בשיטותיו הם:

א.       הקניית הערכה עצמית גבוהה ומוטיבציה להשתקמות בעזרת חוויות הצלחה לימודיות. "אנשים יכולים להשתנות בכל נקודת זמן נתונה".

ב.      "האנטליגינציה היא נרכשת ולא רק מולדת".

ג.       הוראה מתווכת - המורה אינו מקור החומר אלא מדריך חיפוש החומר ומדריך ההתמודדות עמו. על המורה להפגיש את התלמיד עם מקורות הידע וההתנסות (למשל, להציג דגם של משאבת מים); לעזור לו להתמקד בעיקר (למשל לומר "שים לב מה גובה המים לפני פעולת השאיבה ואחריה"); להסביר לו מדוע חשוב להבין את הידע ומה משמעותו מעבר לידע הנקודתי, כדי שהתלמיד יתגרה לחפש עוד יעד חשוב ומשמעויות; ולבסוף, תפקיד המורה הוא לחשוף בפני התלמיד את כלי ההוראה ("אני מדגיש בפניך את הנקודה העיקרית").

ד.      הוראה טובה צריכה להקנות לתלמיד כלי חשיבה (ומכאן שם השיטה "העשרה אינסטרומנטלית"; אינסטרומנט, פירושו כלי). כלי חשיבה אלה, אמורים להקל על התלמיד את המשך הלמידה, בתנאים וסביבות מרובים ומגוונים ככול האפשר. הם אמורים, למשל, להקטין את תלותו של התלמיד באיכות ההוראה ובעצם קיומה.

ה.      הימנעות מסביבות הוראה בעלות אוכלוסייה חד־גונית (רק בעלי לקות ספציפית או מוצא ספציפי או בעלי אוכלוסייה קבועה כל שהיא) ודלות גירויים, או דלות שינויים מתוך אמונה כי השילוב בחברה הוא גם מטרת החינוך וגם אמצעי חינוכי חשוב להשגת מטרה זו.

ו.        בניגוד למקובל במבחנים הפסיכומטריים הנפוצים (כגון מבחן מנת משכל), אסור אבחון יכולת הלמידה של האדם בעזרת בירור ידיעותיו העכשוויות. אבחון יכולת הלמידה חייב להיעשות תוך תצפית על הליך למידה. בשיטת האבחון של פוירשטיין, נבדקת רק בשלב הראשון, היכולת העכשווית לפתרון בעיות. בשלב הבא, הנבחן מקבל הדרכה ועידוד נפשי ללמוד. בשלב השלישי נבדקת יכולתו החדשה של הנבחן לפתור בעיות דומות לאלו שהוא נכשל בפתרונן קודם לכן. בשלב הרביעי, נבדקת יכולתו של הנבחן להשליך את ידיעותיו החדשות על בעיות פחות ופחות דומות לאלו שלמד לפתור זה עתה. תוצאות האבחון מעידות על הכלים האינטלקטואליים שהנבחן שולט בהם היטב או שיש להקנותם לו, לדוגמה "ליקוי בהתנהגות מתכננת" וממליצות על שיטות הקנייה של כלים אלו.

"המוח האנושי גמיש ומה שחשוב זה לא מה שיודעים אלא מה פוטצציאל הלמידה".

ז.       פוירשטיין טוען כי מבחני מנת המשכל (IQ) המקובלים אינם מתחשבים בכך, ולכן פיתח מדד אינטליגנציה חלופי המודד גם משתנה זה ונועד להעריך את פוטנציאל הלמידה של הנבדק.

 

יסודות ועצות חינוכיות בשיטת פוירשטיין בחינוך הילדים ע"י ההורים.

א.      "אל תגדירו את ילדכם, אל תתנו לו כותרות".

ב.      "תפקיד ההוראה והמחנך הוא לא רק לספק ידע, ערכים ואמונות, הוא גם צריך לספק לילד גם יכולת חשיבה. לכן, הליך הלמידה לא צריך לספק את כל הידע לילד אלא צריך לגרות אותו להגיע לידע בעצמו.

ג.       במקום לומר לילד ,תביא לי כוס מים", תוכלו לומר "היום יום חם, תביא לי בבקשה מים".

ד.      כשאתם מעירים לילדכם הסבירו את עצמכם, חשוב להסביר לו שיש סיבה לההערה".

ה.      ההורה ניצב בין העולם לילד, תפקידו להוסיף לילד ערך מוסף על העולם, אולם הוא בשום אופן לא יכול להיות מי שרואה את העולם עבור הילד".

 

סיכום

א.      שיטת פוירשטיין נותנת סיכוי לאדם ומאפשרת לו לשפר את מצבו באמצעות רצונו, יכולותיו ואמונתו. כל שינוי מושג אמנם בעבודה ובמאמץ אולם דברים אלה זהים למאמר חז"ל "יגעת ומצאת תאמין".

ב.      ההוראה והחינוך נותנים ומאפשרים שימוש ב"כלי למידה"  תוך כדי הקניית מידות וערכים הנדרשים לקיום החברה המודרנית.

ג.       הלימוד הינו תהליך אטרקטיבי המבוצע ע"י שימוש בהיזונים חוזרים, בעידוד ובחיזוק של הלומד על מנת לחזק ולטייב את בטחונו ביכולותיו ללמוד.

                     

                                                                              יהי זכרו ברוך, משה רבפוגל

 

 

 
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים