פרשת השבוע
פרשת בהר
חזרה

פרשת בהר

הקושיה בעניין הריבית.

בפרשת השבוע מצווה התורה שלא יתנו (ולא יטלו) ריבית, ומסיימת "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים וג' להיות לכם לאלוקים". נאמר על כך בספרא:"מכאן אמרו כל המקבל עליו עול ריבית מקבל עליו עול מלכות שמים וכל הפורק ממנו עול ריבית פורק ממנו עול מלכות שמים...וכל הכופר במצות ריבית כאילו כופר ביציאת מצרים.

מספר ביאורים אפשריים.

וצריך להבין את השייכות המיוחדת של מצות ריבית(יותר משאר מצוות) ליציאת מצרים ולקבלת עול מלכות שמים. רש"י מבאר שכשם ביציאת מצרים הבדיל הקב"ה לבין בכור לשאינו בכור, כך "אני יודע ונפרע מן המלוה מעות לישראל בריבית ואומר של נוכרי הם".

ביאור זה איננו מובן שכן הוא מתקשר רק למקרה מסויים בו המלוה חושב ואומר "של נוכרי הם" אבל אין כאן שייכות על כלל מצוות ריבית ליציאת מצרים וגם קשה להבין איך זה מתקשר ליציאת מצרים.

מבוא להסבר חסידי בנושא והקשר בין עבודת האדם למטה והשכר למעלה.

יש להבין שעבודת האדם למטה פועלת כביכול למעלה (ראה דברי ה"נפש חיים" סנושא זה).

ריבית פירושה לקבל רווח מהלוואת ממון שהיה שלו. זהירות מריבית פירושה, לקבל רווח רק ממה ששייך אליו עתה.

כדרך שיהודי נוהג עם יהודי שני, כך נוהגים עמו מלמעלה:אם הוא עובר על איסור ריבית, הוא נוטל עתה רווח משום שנתן לו בעבר ממון, כך היא גם ההנהגה מלמעלה עמו; אין השתתפות עתה מלמעלה, כביכול, בעבודתו; ישנו רק נתינת ה"ממון"כוח קיום המצוות שלמעלה קודם שמתחיל "לסחור" לעבוד את עבודתו; זה נותן לו כוח לעבודתו. ואילו כאשר הוא מקיים את מצוות ריבית, גם מלמעלה מתנהגים עמו, שנותנים לו לא רק עובר לעבודתו את הכוח לעשותה, אלא גם עתה משתתפים עמו מלמעלה, בעבודה עצמה "הקב"ה קורא ושונה כנגדו".

קיום מצוות ההרחקה מהריבית גורם לחיבור עליונים ותחתונים.

וזוהי השייכות של מצוות ריבית עם קבלת עול שמים ויציאת מצרים:מצוות ריבית היא עניין וסדר כללי, על ידה נעשה הקב"ה שותף לאדם בעבודתו קבלת עול שמים (קיום המצוות) וכיוון שהוא קשור עם הקב"ה, יוצא הוא מכל המצרים וההגבלות יציאת מצרים.

הצדיק ממוצע מתווך בין האדם לבוראו ונותן כוח לעבודת האדם

צדיקים דומים לבוראם(במדבר רבה פרק י, ה). כשם שדרכו של הקב"ה היא לא רק להעניק כוח עובר לעבודת התורה והמצוות, כי אם גם אחר כך, כשבני ישראל מקיימים את המצוות בפועל, הוא גם מקיים את אותן המצוות. הנהגה זו היא גם כביכול, אצל צדיקים ובמיוחד נשיאי ישראל שהם מהווים ממוצע המחבר את בני ישראל עם הקב"ה שלא רק שהם נותנים כוח לשלוחיהם לבצע שליחותם, כי אם גם הם עצמם עושים את אותה עבודה שהטילו על שלוחיהם.

השכר של זהירות מריבית

והשכר להנהגה זו של זהירות מריבית הוא, שגם בעבודתם העצמית יזכו להשתתפות הרבי, הנשיא, ועל ידו שהוא עומד בין ה' וביניכם את ההשתתפות של הקב"ה, קבלת עול שמים, זה יפעול אצלם גם את עניין יציאת מצרים, שיוציאם מכל המיצרים וההגבלות שלהם(משיחת ש"פ בהר ובחוקותי תש"י).


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים