פרשת השבוע
פרשת בהעלותך
חזרה
 

פרשת בהעלותך

הפסוק הנלמד מפרשתינו

מהפסוק בפרשה "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבכי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם אני ה' אלוקיכם". מעתיק רש"י "על עולותיכם" ומפרש:"בקורבן ציבור הכתוב מדבר".

הקושיות על פירוש רש"י.

מניין לרש"י בפשוטו של מקרא שהמדובר הוא בקורבן ציבור דווקא ולא בקורבן יחיד ?

דרכו של רש"י בפירושו על התורה לפרש כל דבר הסתום בפשוטו של מקרא ולפי זה צריך להבין מדוע לא פירש רש"י התיבות "וביום שמחתכם" באיזה יום שמחה הכתוב מדבר ?

ניסיון ראשוני לבאר את הקושיה הראשונה על רש"י.

יש מפרשים שרש"י פירש כך הוא בהיקש משלמים, דמה שלמים של ציבור אף עולה של ציבור. אבל כמדובר כמה פעמים רש"י מפרש כל הדרוש לפשוטו של מקרא (לימוד המתחיל בבן חמש) ואינו סומך על המבואר בספרי וגמרא.

סתירת הניסיון הזה מתוך כללי רש"י בביאורו.

אין דרכו של רש"י המפרש פשוטו של מקרא ללמד ההלכות הנדרשות מהפסוק, ואינו מביא דרשות חז"ל אלא במקום שדרשת חז"ל מוכרחת להבנת פשטות העניינים. בספרי על הפרשה מפורש "וביום שמחתכם" אלו שבתות.

הביאור על הקושיות על רש"י וישובן.

בפסוק לפני פסוק זה נאמר "וכי תבואו מלחמה גו' והרעותם גו' ונזכרתם גו' ונושעתם מאויביכם גו'" ובהמשך לזה נאמר בפסוק שלנו "וביום שמחתכם" (עם ואו החיבור), היינו שכתוב זה בא בהמשך לפסוק שלפניו, שעל פי זה מובן בפשטות ש"וביום שמחתכם" הכוונה ליום שמחה שיעשו לאחרי ד"נושעתם" נצחון המלחמה להודות ולהלל להקב"ה על ישועתם מידי אויביהם.

 

ומלמדנו הכתוב "וביום שמחתכם" לניצחון המלחמה ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם וגו'.

ועל פי זה מובן בפשטות ההכרח לפרש ש"עולותיכם" היינו "קורבן ציבור", כיוון שכל הדברים והימים שבכתובים האלה ענייני ציבור הם, לכן, מובן שגם המשך הכתוב "ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם וגו'" בקורבן ציבור הכתוב מדבר ו"הכתוב" היינו גם "זבחי שלמיכם".

הלימוד מכך וההוראה בעבודתו הרוחנית של כל אחד ואחד.

"כי תבואו מלחמה " מרמז על מלחמת האדם עם היצר הרע תמיד.

שהוא "הצר הצורר אותכם", "כי אין לנו צר הצורר כמוהו". ובפרט בשעת התפילה ד"שעת צלותא היא שעת קרבא" שבזמן התפילה בא היצר הרע לבלבל את האדם.

ומלמדנו הכתוב העצה היעוצה לנצחון המלחמה:"והרעותם בחצוצרות". שבעבודת האדם תהיה בלב נשבר ונדכה ביטול והכנעה, שיתחנן לפני הקב"ה "לרחם עליו...על נפשו להצילה ממים הזידונים" ועל ידי זה יהיה ,ונזכרתם לפני ה' ונושעתם מאויביכם".

ואולי יחשוב האדם בליבו שהעבודה הנ"ל (בהכנעה ובביטול) מוכרחת בתחילת ובראשית העבודה כשיצרו בתוקפו ומתדבר עליו; אבל לאחר ניצחון המלחמה והישועה מאויביו, והוא עובד להשם יתברך על פי טעם ודעת אינו מוכרח הביטול וההכנעה.

מלמדנו הכתוב "וביום שמחתכם גו' ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם".כלומר צריך להיות "ותקעתם גו" הביטול וההכנעה.

הערת המלקט(חבקוק):

תן אל לבך מדברי הרמב"ם בהלכות תענית שעל כל צרה הבאה על הציבור מצוה לתקוע בשופר ולהריע בחצוצרות (מיוחדות של כסף).

"והחי יתן אל לבו".

 

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים