פרשת השבוע
פרשת חוקת
חזרה

פרשת חקת

חלוקת מצוות התורה

מצוות התורה נחלקות לשלושה סוגים:

א. משפטים אלה הינם מצוות שגם השכל האנושי מחייב לקיימן.

ב. עדות - הן המצוות, שהשכל עצמו אינו מחייב אותן, אבל לאחר שהתורה צוותה אותנו בהן יש להם הסבר שכלי.

ג. חוקים - הם מצוות שאין עליהם שום הסבר שכלי; ויתר על כן:הן היפך מהבנת השכל, וכל קיום מצוות החוקים הם בקבלת עול בלבד.

עיקר עניין החוקים הינו מצוות פרה אדומה.

כמסופר במדרש, שגם שלמה המלך, שהשיג את את ההשגות הנעלות ביותר, ובהם גם את טעמי החוקים אמר:"על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי אחכמה והיא רחוקה מימני". רק למשה רבינו אמר הקב"ה:"לך אני מגלה טעם פרה". זהו גם אחד מהטעמים, שפרה אדומה היא כללות עניין התורה (שכן בה לא נתלבש הרצון האלוהי בשכל), לכן היא כללות התורה.

מהו הפלא שבפרה אדומה ?

הפלא שבפרה אדומה מתגלה בשני דברים:

א. מטמאה את הטהורים ומטהרת את הטמאים.

ב. נעשית מחוץ למחנה.

מזה מובן:

א. ע"י דברים אלו מתגלה עניין הקשור בעצם הנשמה, בחי' החקיקה.

ב. בזה מתבטאת כללות עניין התורה.

הקשר בין משה רבינו ומצוות פרה אדומה.

ג. את הכוח לעבודת עצם הנשמה, נוטלים ממשה רבינו, שאליו נתגלה טעם פרה אדומה, והוא נותן את הכוח לעבודה זו לכל בני ישראל.

לכן נאמר "ויקחו אליך" (למשה), אף שבפועל התעסק בפרה אלעזר הכהן. כי הכח, אז, לעבודת הפרה אדומה של אז, בא ממשה, וכך גם בדורות שלאחרי זה, "לעולם היא נקראת על שמך", עד שגם בשמונה הפרות שבזמן בית שני וכן בפרה האדומה שיעשה המשיח, ישתמשו כדי לקדש את הכוהנים המטפלים בפרה באפר הפרה שעשה משה רבינו במדבר.

התגלות הרצון והטעם שבמצוות פרה אדומה

על ידי פרה אדומה נמשכות יג מדות הרחמים שלמעלה מהשתלשלות, שאין להן כל הגבלות, והן מנקים כל הפגמים. ולכן עפ"י השכל אין שום אפשרות לטהר מקום כל כך נחות שבו טומאת מת, כי אם "מי יתן טהור מטמא לא אחד ?", מי יכול לפעול טהרה גם בטומאה חמורה ביותר ? רק "יחידו של עולם", שאינו מוגבל בשום הגבלות. וזהו הטעם שפרה אדומה נעשית מחוץ למחנה כדי לפעול טהרה גם בבחינת חוץ ע"י הגילוי שלמעלה מהשתלשלות.

הלימוד שלנו ממצוות פרה אדומה.

כדי להמשיך מלמעלה מהשתלשלות, מ"יחידו של עולם" צריכה גם העבודה להיות מיחידה שבנפש, התבטלות שלמעלה מהשכל. נדרשת מסירות נפש. הוא צריך לבטל את עצמו, לצאת מחוץ למחנה ולקחת "פרה", בהמה, ובנוסף לכך עוד "אדומה" ולהתעסק עמה, מתוך ידיעה שהוא עצמו יטמא ע"י זה, כדי לטהר יהודי שני.

והירידה בעצמו כדי לעשות טובה ליהודי, איננה צריכה לבוא ע"י עריכת חשבון שכן אם עושה זאת בגלל חשבון, הרי לא יצא עדיין מהמציאות וההשתלשלות שלו.

ביאור שני העניינים שבמצוות פרה והם שמטמאת את הטהורים ומטהרת את הטמאים, ונעשית מחוץ למחנה הם:

ע"י עניין החוקה מתגלה עצם הנשמה שבבחינת חקיקה וזאת ע"י ההתמסרות וההתבטלות מצידו לעשות טובה ליהודי כדי לטהרו.

והעניין השני הוא כללות עניין התורה שהוא לצאת מכל הציורים, וכפיפת ה"אני" העצמי, לא רק את ה"אני" של הגוף אלא גם את ה"אני" של הנשמה ואת הכוח לזה מקבלים ממשה רבינו שהיה בדרגת "ונחנו מה".

 

 

התכללות שני הקווים הינה העבודה הנדרשת

צריכים להתמסר כדי לעשות טובה ליהודי שני, זאת אומרת כשרואים יהודי שני ערום מן המצוות ר"ל, צריך לפעול עליו שיקיים את המצוות. אבל בו בזמן אסור לשכוח את עצמו כסיום הכתוב "ומבשרך אל תתעלם" (יש לזכור שגם לעצמו יש בשר, ובשר שמן, חומרי, שצריכים להשרותו למלחו ולשוטפו). ועניין זה מרומז גם בפרה אדומה:אפר הפרה שעשה משה חילקו לשלושה:חלק אחד כדי לטהר טמאים. חלק שני כדי לקדש את הכוהנים שעשו את הפרות הבאות. וחלק שלישי הניחו ל"משמרת". ועניין ה"משמרת" הינו לזכור, שגם אצלו עלול להיות חס ושלום עניין טומאת מת, שלשם כך זקוקים לאפר הפרה.

סיכום כללות ההוראה לנו מפרשת פרה אדומה.

א. כשרואים יהודי שבגלוי אין ניכרת עליו כל דבקות בה' אלוקים חיים, עלולים לחשוב שהוא אבוד ר"ל, על זה אומרים שמשה רבינו נתן את הכח לטהר כל יהודי, אפילו מי שנטמא בטומאת מת ר"ל.

ב. עלול היצר הרע לטעון: מדוע עלי לרדת לדרגה כל כך נחותה כדי לטהר יהודי אחר עד שאני עלול להיטמא עקב כך, הרי "אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך" על זה המענה:דוקא בכך מתבטאת חוקת התורה כללות עניין התורה. וכל זמן שאיננו פועל בקרבו להתמסר עבור הזולת, חסר אצלו לא רק פרט כי אם כלל התורה כולה.

ג. עלול הוא לטעות ולחשוב , שההצלחה בהשפעתו על הזולת נובעת מכוחו "כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה", לכן, היו צריכים לקדש את העושה את הפרה באפר הפרה שנעשתה ע"י משה רבינו עצמו, כדי שידע שעושה זאת בכוחו של משה.

ד. אפשר אבל, להתמסר רק בקו של עשייה עם הזולת ולשכוח על עצמו לכן היה אפר "למשמרת", למען דעת שהוא צריך גם לחשוב על עצמו, כאמור לעיל.

 

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים