פרשת השבוע
פרשת ניצבים
חזרה

פרשת ניצבים

מדוע אין מברכים את חודש תשרי בשבת שלפניו ?

הרי בכל חודשי השנה מברכים בשבת שלפניהם את החודש ואילו בשבת שלפני ראש השנה אין מברכים את החודש. והנה אדמו"ר הזקן שמע טעם לכך מרבו (המגיד ממעזריטש) וזו לשונו:החודש השביעי שהוא הראשון לחודשי השנה, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת מברכים, שהוא השבת האחרון של חודש אלול, ובכוח זה מברכים ישראל את החודשים י"א פעמים בשנה. והנה בשבת זו קוראין את פרשת ניצבים, שזוהי ברכתו של הקב"ה.

כיצד הסביר אדמו"ר הזקן את הפסוק "אתם ניצבים כולכם" ?

אומר אדמו"ר הזקן שכל בני ישראל הם "קומה אחת שלמה"; וכשם שבגוף האדם יש יתרון מסויים ברגליים על הראש ואין שלמות בראש ללא הרגלים, כך הוא גם ב"קומה" של כל ישראל:גם היהודי מהסוג הנחות ביותר, ,חוטב עציך ושואב מימיך", יש בו יתרון מסויים על אלו שהם מסוג "ראשיכם", הם צריכים להגיע לאלו שהם "חוטב עציך ושואב מימיך" ואין להם שלמות בלעדיהם. כשאדמו"ר הזקן מבאר את אחדותם של כל בני ישראל, הוא מביא את הפסוק "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל", ומפרש "שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד". והוא מבאר זאת במשל מאברי גוף האדם, שכל איבר יש לו יתרון מסויים על השני, ולכן "וכולם צריכין זה לזה". והוא מוסיף גם את התיבות "כל ישראל קומה אחת שלימה".

מה פירוש הדברים ברוחניות ובעבודה שצריך יהודי לעבוד ?

להיות "לאחדים כאחד" פירושו, כל אדם כפי שהוא עומד במציאות הפרטית, נשמה בגוף, צריך להיות "שפל רוח בפני כל אדם", ביודעו שלשני יש יתרון לגביו והוא זקוק גם לשני.

שני סוגי ההתאחדות "לאחדים" ו"כאחד" תלויים זה בזה:על ידי "לאחדים", שגם בחיצוניותם ובעניניהם הפרטיים הם מאוחדים, יכול להיות ה"כאחד", שבפנימיותם הם דבר אחד; ועל ידי זה שבפנימיותם הם "כאחד", הם גם בחיצוניותם "לאחדים", ומוסיפים שלמות אחד לשני.

כיצד ניתן לזכות בדין ע"י האחדות "לאחדים" כ"אחד". ?

ע"י זה ש"אתם ניצבים וגו' כולכם" כפירוש הפשוט, שכל יהודי כולל את עצמו עם כלל ישראל באופן של "לאחדים כאחד", מבלי לחשב מי נעלה יותר ומי נחות יותר; יוצאים אז מהמציאות הפרטית ונעשים חלק מכלל ישראל אזי ישנה ההבטחה שזוכים בדין, שכן כלל ישראל הוא ודאי ובודאי טוב, וזוכים לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

 


חזרה לראש העמוד
 


"אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להפעיל את האתר הזה בשבת או/ו במועדי ישראל
השימוש במחשב במהלך השבת, כרוך בחילול שבת, שהוא איסור חמור מן התורה".
we ask you to refrain from accessing this web site on the Sabbath or Jewish holiday. The operating of a computer by a Jewish person on the " Sabbath, involves desecration of the Sabbath which is forbidden according to Torah Law
הוסף למועדפים